Fundacja Edukacji Europejskiej

"Aktywizacja i Integracja w Powiecie Kamiennogórskim"

koordynator
Anna Jasińska
tel. 607262463
e-mail: ania@fee.pl

Opis projektu

Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej uczestniczących w Programie

„Aktywizacja i Integracja w Powiecie Kamiennogórskim” w 2015 roku

w okresie od 4 maja 2015r do 23 października 2015r

 

Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego z elementami coachingu grupowego i warsztatów trenerskich dla 30 osób bezrobotnych, mieszkańców Miasta Kamienna Góra oraz Miasta i Gminy Lubawka, o ustalonym III profilu pomocy, korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej, a w szczególności osób: powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób bez kwalifikacji zawodowych.

Celem głównym zadania jest poprawa sytuacji na rynku pracy 30 osób biorących udział w projekcie oraz kształtowanie aktywnej postawy tych osób w życiu społecznym i zawodowym.

Cele szczegółowe zadania:

-      wzrost umiejętności i kompetencji społecznych,

-      zwiększenie kompetencji życiowych,

-      wzrost umiejętności pokonywania własnych barier i ograniczeń,

-      nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Zaplanowany cel główny i cele szczegółowe zadania zostaną osiągniecie poprzez:

-      organizację i przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego z elementami coachingu grupowego i warsztatów trenerskich (18 spotkań/grupę) dla 30 osób bezrobotnych, podzielonych na trzy 10-osobowe grupy treningowe. Dla każdej z grup zaplanowano po 90 godzin zajęć. Program doradczo-szkoleniowy będzie składał się z 8 modułów tematycznych:

MODUŁ 1 – Coaching grupowy

MODUŁ 2 – Zarządzanie czasem i automotywacja

MODUŁ 3 – Zasady komunikacji w oparciu o 7 nawyków skutecznego działania Wg Franklina Coveya

MODUŁ 4 – Asertywność

MODUŁ 5 – Aktywne metody poruszania się na rynku pracy

MODUŁ 6 – Skuteczne metody rozwiązywania konfliktów w oparciu o metodę 8 D

MODUŁ 7 – Radzenie sobie ze stresem

MODUŁ 8 – Autoprezentacja

-      udział uczestników w programie doradczo-szkoleniowym, którego efektem będzie m.in. wzrost kompetencji i umiejętności potrzebnych do aktywnego poruszania się na rynku pracy a także skutecznej integracji społecznej.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze, ul. Wojska Polskiego 10a oraz w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Lubawce, ul. Dworcowa 33.

 

Zadanie publiczne z zakresu integracji społecznej w ramach realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy Programu Aktywizacja i Integracja w 2015 r.

Współpraca