Fundacja Edukacji Europejskiej

PAI Świdnica (Dobromierz) - Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, mieszkańców gminy Dobromierz, korzystających ze świadczeń opieki społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015r.

Powiatowy Urząd Pracy

Zadanie finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy

Kierownik
Anna Jasińska
tel. 607262463
e-mail: ania@fee.pl

Opis projektu

Przedmiotem zadania publicznego jest przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego z elementami coachingu grupowego i warsztatów trenerskich dla jednej 10 – osobowej grupy tj. 10 osób bezrobotnych o ustalonym III profilu pomocy, korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej, mieszkańców Gminy Dobromierz. Ponadto dodatkowe kryteria uczestników Programu to:

1/ osoby długotrwale bezrobotne

2/ osoby z dysfunkcjami lub deficytami wpływającymi znacząco na obniżenie szans na rynku pracy np. alkoholizm, brak wykształcenia itp.

3/ samotne matki

4/ osoby bezrobotne, które cechuje brak lub znacząco obniżona motywacja do podjęcia zatrudnienia.

Celem głównym zadania jest poprawa sytuacji na rynku pracy 10 osób biorących udział w projekcie, a także:

- zwiększenie ich motywacji do poszukiwania zatrudnienia,

- zwiększenie motywacji do zdobycia kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy,

- podniesienie zdolności do podjęcia pracy,

- niwelowanie zdiagnozowanych barier uniemożliwiających znalezienie zatrudnienia lub utrzymanie miejsca pracy,

- podwyższenie jakości życia,

- wzrost ich umiejętności i kompetencji społecznych,

- zwiększenie kompetencji życiowych,

- wzrost umiejętności pokonywania własnych barier i ograniczeń, a także nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy.

Zadanie ma także na celu rozwinięcie umiejętności psychospołecznych, budowanie prawidłowych interakcji z otoczeniem, powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników.

Program doradczo-szkoleniowy będzie składał się z 8 modułów tematycznych:

MODUŁ 1 – Coaching grupowy
MODUŁ 2 – Zarządzanie czasem i automotywacja
MODUŁ 3 – Zasady komunikacji w oparciu o 7 nawyków skutecznego działania wg Coveya 
MODUŁ 4 – Asertywność
MODUŁ 5 – Aktywne metody poruszania się na rynku pracy
MODUŁ 6 – Skuteczne metody rozwiązywania konfliktów w oparciu o metodę 8 D
MODUŁ 7 – Radzenie sobie ze stresem
MODUŁ 8 – Autoprezentacja

i będzie realizowany w sali Centrum Kultury w Dobromierzu.

Zadanie publiczne z zakresu integracji społecznej w ramach realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy Programu Aktywizacja i Integracja w 2015 r.

 

Współpraca