Fundacja Edukacji Europejskiej

aktualności

Rekrutacja na stanowisko opiekunki dziecięcej/opiekuna dziecięcego - 15 etatów
29.10.2019

Rekrutacja na stanowisko opiekunki dziecięcej/opiekuna dziecięcego - 15 etatów

Fundacja wraz z Gminą Wałbrzych prowadzi rekrutację na stanowisko opiekunki dziecięcej/opiekuna dziecięcego - 15 etatów. Nabór trwa do odwołania.

Osoby są poszukiwane do pracy w placówkach przy ul. Truskawieckiej oraz przy ul. Sosnowej w Wałbrzychu

Wymagania podstawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami:

Wariant I

Wykształcenie: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

Wariant II

Wykształcenie: średnie oraz

1) co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

2) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyte 280-godzinnego szkolenie z opieki, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna.

Wymagania premiujące:

Doświadczenie w pracy na stanowisku opiekuna w żłobku lub przedszkolu liczone w latach pracy.

Obowiązki na stanowisku pracy

 • zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom,
 • zaspokajanie potrzeb dzieci i ich usamodzielnianie,
 • wspomaganie rozwoju dzieci,
 • zgłaszanie niepokojących objawów u dzieci,
 • eliminowanie uszkodzonych zabawek,
 • pomoc w organizowaniu dzieciom wypoczynku w sakach i na świeżym powietrzu,
 • utrzymywanie czystości pomieszczeń,
 • pomoc przy karmieniu dzieci,
 • pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci,
 • pomoc przy czynnościach higienicznych,
 • przygotowanie sypialni do leżakowania,
 • wietrzenie sal i sprawdzanie temperatury pomieszczeń,
 • odbieranie i odnoszenie bielizny do prania,
 • przestrzeganie warunków sanitarno – epidemiologicznych oraz przepisów bhp i p.poż.
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
 • znajomość zasad i metod pracy, rzetelne wykonywanie obowiązków,
 • dbałość o wyposażenie,
 • przestrzeganie zasad HACCP i GMP/GHP,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • budowanie pozytywnego wizerunku placówki

Dokumenty rekrutacyjne: CV wraz z listem motywacyjnym należy wysyłać drogą elektroniczną na adres lukasz@fee.org.pl lub osobiście w biurze Fundacji Edukacji Europejskiej (ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych) w godzinach 10:00-14:00. Do dokumentów należy załączyć również potwierdzenie spełnienia wymogów wymienionych powyżej (kopię dyplomu, certyfikaty, uprawnienia, itp.) Dokumenty można składać stale do dnia zakońćzenia rekrutacji. Otrzymane dokumenty zostaną zweryfikowane pod kątem spełniania kryteriów podstawowych. Z wybranymi osobami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne.

Dokumenty rekrutacyjne osób nie wybranych do pracy ze względów bezpieczeństwa danych osobowych zostaną zniszczone.

Współpraca