Fundacja Edukacji Europejskiej

aktualności

Rekrutacja kadry pracowniczej do żłobka w Strzegomiu
26.11.2019

Rekrutacja kadry pracowniczej do żłobka w Strzegomiu

Zapraszamy do składania ofert na kadrę pracowniczą do żłobka nr 2 w Strzegomiu. Szczegóły nt. rekrutacji udziela Pani Monika Lasota-Molis w siedzibie żłobka nr 1 w Strzegomiu.

 

Ogłoszenie naboru na 1 etat intendenta/osoby odpowiedzialnej za catering

Ogłoszenie rekrutacji 27.11.2019, zbieramy CV do 06.12.2019 do godz. 12:00, rozmowy kwalifikacyjne 09.12.2019 godz. 12:00. Rekrutacja kadry do Żłobka nr 2 przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu - na stanowisko intendent/catering (1 etat).                       Wymagania podstawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami: Osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne. Spełnianie wymogów zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235) dotyczących wymagań osób pracujących z dziećmi.        

Obowiązki na stanowisku pracy m.in.: Kierowanie żywieniem w placówce w tym – organizacja cateringu i dostaw, dbanie o odpowiednią dietę dzieci, pełna organizacja procesu żywienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; Ścisła współpraca z firmą cateringową, opiekunkami, pielęgniarką oraz pozostałą kadrą żłobka, wydawanie posiłków. Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów – znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów i ich zastosowania; Zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami; Prowadzenie ewidencji powierzonego sprzętu, inwentaryzacji majątku przekazanego żłobkowi w tym odbiory, zgłoszenia reklamacyjne, przeglądy; Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej i materiałowej placówki; Prowadzenie gospodarki pieniężnej w zakresie powierzonych obowiązków; Inne wynikające z obowiązków przekazanych przez Dyrektora placówki.

Dokumenty rekrutacyjne: CV wraz z listem motywacyjnym (skierowanym do Prezesa Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu), należy złożyć w sekretariacie w Żłobku nr 1 przy ulicy Kościuszki 51 w Strzegomiu w godzinach 09:00-13:00. Do dokumentów należy załączyć również potwierdzenie spełnienia wymogów wymienionych powyżej (kopię dyplomu, certyfikaty, uprawnienia itp.). Otrzymane dokumenty zostaną zweryfikowane pod kątem spełniania kryteriów podstawowych. Z wybranymi osobami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne. Dokumenty rekrutacyjne osób nie wybranych do pracy ze względów bezpieczeństwa danych osobowych zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Ogłoszenie naboru na 0.5 etat konserwator

Ogłoszenie rekrutacji 27.11.2019, zbieramy CV do 06.12.2019 do godz. 12:00, rozmowy kwalifikacyjne 09.12.2019 godz. 12:00. Rekrutacja kadry do Żłobka nr 2 przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu - na stanowisko konserwatora (0.5 etatu)

Wymagania podstawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami: Pracowitość, dokładność, umiejętność obsługi urządzeń elektrycznych, mechanicznych podstawowych narzędzi budowlanych. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Konserwatora, Osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne. Spełnianie wymogów zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235) dotyczących wymagań osób pracujących z dziećmi.

Obowiązki na stanowisku pracy m.in.: utrzymanie terenu żłobka w czystości i należytym porządku; pielęgnacja zieleni na terenie żłobka; wykonywanie przeglądów, konserwacji, dokonywanie napraw sprzętu i urządzeń stanowiących majątek żłobka; stała współpraca z pozostałymi członkami kadry żłobka; dbanie o utrzymanie w ciągłym ruchu węzła ciepłowniczego w okresie grzewczym; dbanie o zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy; przestrzeganie warunków sanitarno-epidemiologicznych oraz przepisów bhp i p.poż.; przestrzeganie zasad współżycia społecznego; znajomość zasad i metod pracy, rzetelne wykonywanie obowiązków; dbałość o wyposażenie, pilnowanie terminów okresu gwarancyjnego na udostępniony sprzęt, odpowiednie użytkowanie oraz dbanie o powierzone urządzenia; inne wynikające z obowiązków przekazanych przez Dyrektora placówki.

Dokumenty rekrutacyjne: CV wraz z listem motywacyjnym (skierowanym do Prezesa Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu), należy złożyć w Żłobku nr 1 przy ulicy Kościuszki 51 w Strzegomiu w godzinach 09:00-13:00. Do dokumentów należy załączyć również potwierdzenie spełnienia wymogów wymienionych powyżej (kopię dyplomu, certyfikaty, uprawnienia itp. Otrzymane dokumenty zostaną zweryfikowane pod kątem spełniania kryteriów podstawowych. Z wybranymi osobami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne. Dokumenty rekrutacyjne osób nie wybranych do pracy ze względów bezpieczeństwa danych osobowych zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Ogłoszenie naboru na 6 etatów opiekunki w żłobku

Ogłoszenie rekrutacji 27.11.2019, zbieramy CV do 06.12.2019 do godz. 12:00, rozmowy kwalifikacyjne 09.12.2019 godz. 12:00. Rekrutacja kadry do Żłobka nr 2 przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu - na stanowisko opiekunki/opiekuna dziecięcego (6 etatów) Wymagania podstawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami: zgodnie z ustawą z dnia 4.II.2011r o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat z późniejszymi zmianami.                              
Wykształcenie: pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

Obowiązki na stanowisku pracy: zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom, zaspokajanie potrzeb dzieci i ich usamodzielnianie, wspomaganie rozwoju dzieci, zgłaszanie niepokojących objawów u dzieci, eliminowanie uszkodzonych zabawek, pomoc w organizowaniu dzieciom wypoczynku w salach i na świeżym powietrzu, utrzymywanie czystości pomieszczeń, pomoc przy karmieniu dzieci, pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci, pomoc przy czynnościach higienicznych, przygotowanie sypialni do leżakowania, wietrzenie sal i sprawdzanie temperatury pomieszczeń, odbieranie i odnoszenie bielizny do prania, przestrzeganie warunków sanitarno – epidemiologicznych oraz przepisów bhp i p.poż. przestrzeganie zasad współżycia społecznego, znajomość zasad i metod pracy, rzetelne wykonywanie obowiązków, dbałość o wyposażenie, przestrzeganie zasad HACCP i GMP/GHP, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, budowanie pozytywnego wizerunku placówki

Dokumenty rekrutacyjne: CV wraz z listem motywacyjnym (skierowanym do Prezesa Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu), należy złożyć w sekretariacie w Żłobku nr 1 przy ulicy Kościuszki 51 w Strzegomiu w godzinach 09:00-13:00. Do dokumentów należy załączyć również potwierdzenie spełnienia wymogów wymienionych powyżej (kopię dyplomu, certyfikaty, uprawnienia itp.). Otrzymane dokumenty zostaną zweryfikowane pod kątem spełniania kryteriów podstawowych. Z wybranymi osobami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne. Dokumenty rekrutacyjne osób nie wybranych do pracy ze względów bezpieczeństwa danych osobowych zostaną protokolarnie zniszczone.  

 

Ogłoszenie naboru na 1 etat pielęgniarka

Ogłoszenie rekrutacji 27.11.2019, zbieramy CV do 06.12.2019 do godz. 12:00, rozmowy kwalifikacyjne 09.12.2019 godz. 12:00. Rekrutacja kadry do Żłobka nr 2 przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu - na stanowisko pielęgniarka (1 etat).                 Wymagania podstawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami: Spełnianie wymogów pracy na stanowisku pielęgniarki lub położnej zgodnie z przepisami prawa oraz spełnianie wymogów zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235)

Obowiązki na stanowisku pracy m.in.: monitorowanie oraz dbanie o stan zdrowia dzieci zgłaszanie opiekunom/opiekunkom oraz rodzicom/opiekunom prawnym dzieci obserwacji lub niepokojących stanów u dzieci sprawdzanie wyposażenia żłobkowej apteczki, przeprowadzanie bilansu – ważenie i mierzenie dzieci a także kontrola stanu czystości i skóry głowy maluchów, kontrolowanie zapisów o wszelkich urazach, sprawdzanie zaświadczeń wystawionych przez lekarzy, ocenianie urazów u dzieci, dezynfekowanie ran, udzielanie pierwszej pomocy, pomiary temperatury, prowadzenie profilaktyki z zakresu próchnicy zębów czy przeciwko oparzeniom od pieluszek, reagowanie w takich sytuacjach, jak np. podejrzenie stosowania przemocy wobec dziecka. stała współpraca z opiekunami/opiekunkami, dyrekcją, pozostałą kadrą i rodzicami podopiecznych prowadzenie stosownej dokumentacji pracy inne wynikające z obowiązków przekazanych przez Dyrektora placówki

Dokumenty rekrutacyjne: CV wraz z listem motywacyjnym (skierowanym do Prezesa Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu), należy złożyć w sekretariacie w Żłobku nr 1 przy ulicy Kościuszki 51 w Strzegomiu w godzinach 09:00-13:00. Do dokumentów należy załączyć również potwierdzenie spełnienia wymogów wymienionych powyżej (kopię dyplomu, certyfikaty, uprawnienia itp.). Otrzymane dokumenty zostaną zweryfikowane pod kątem spełniania kryteriów podstawowych. Z wybranymi osobami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne. Dokumenty rekrutacyjne osób nie wybranych do pracy ze względów bezpieczeństwa danych osobowych zostaną protokolarnie zniszczone.  

 

Ogłoszenie naboru na 1 etat sprzątaczko/praczka

Ogłoszenie rekrutacji 27.11.2019, zbieramy CV do 06.12.2019 do godz. 12:00, rozmowy kwalifikacyjne 09.12.2019 godz. 12:00. Rekrutacja kadry do Żłobka nr 2 przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu - na stanowisko osoby sprzątającej oraz piorącej. Wymagania podstawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami: Pracowitość, dokładność, umiejętność obsługi urządzeń do utrzymywania czystości, umiejętność obsługi pralki, pralko-suszarki, suszarki do ubrań. osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne. Spełnianie wymogów zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235) dotyczących wymagań osób pracujących z dziećmi.

Obowiązki na stanowisku pracy m.in.: wykonywanie czynności porządkowych we wszystkich pomieszczeniach Żłobka w oparciu o przepisy sanitarno-epidemiologiczne – w tym pomieszczenia do opieki nad dziećmi, pomieszczenia administracyjne, wydawalnia, pomieszczenia magazynowe; wietrzenie sprzątanych pomieszczeń; drobne reperacje bielizny i pościeli; racjonalne wykorzystanie środków czystościowych oraz dezynfekcyjnych; dbałość o estetyczny wygląd wszystkich pomieszczeń Żłobka; utrzymywanie w czystości oraz w należytym porządku przestrzeni przed budynkiem Żłobka w tym na placu zabaw; kontrolowanie zabezpieczeń obiektu przed włamaniem, czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem okien, drzwi, wejść zewnętrznych do Żłobka; dbanie o prawidłowe wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w niezbędne środki czystości; odbieranie i odnoszenie bielizny do prania; pranie, suszenie, prasowanie; przestrzeganie warunków sanitarno-epidemiologicznych oraz przepisów bhp i p.poż., przestrzeganie zasad współżycia społecznego; znajomość zasad i metod pracy, rzetelne wykonywanie obowiązków; dbałość o wyposażenie; inne wynikające z obowiązków przekazanych przez Dyrektora placówki.

Dokumenty rekrutacyjne: CV wraz z listem motywacyjnym (skierowanym do Prezesa Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu), należy złożyć w sekretariacie w Żłobku nr 1 przy ulicy Kościuszki 51 w Strzegomiu w godzinach 09:00-13:00. Do dokumentów należy załączyć również potwierdzenie spełnienia wymogów wymienionych powyżej (kopię dyplomu, certyfikaty, uprawnienia itp.). Otrzymane dokumenty zostaną zweryfikowane pod kątem spełniania kryteriów podstawowych. Z wybranymi osobami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne. Dokumenty rekrutacyjne osób nie wybranych do pracy ze względów bezpieczeństwa danych osobowych zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Współpraca