Fundacja Edukacji Europejskiej

aktualności

Możliwe próbne uruchamianie placówek przy ul. Truskawieckiej oraz Hetmańskiej
13.05.2020

Możliwe próbne uruchamianie placówek przy ul. Truskawieckiej oraz Hetmańskiej

Szczegółowe informacje w tym zakresie będą podawane na bieżąco.

Pragniemy poinformować że istnieje możliwość odwieszenia działalności 2 żłobków w Wałbrzychu, w których są prowadzone grupy dofinansowane z projektów „Wałbrzyskie Maluchy – Aktywni Rodzice” (ul. Truskawiecka) oraz „Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa” (ul. Hetmańska).

Obecnie doprecyzowane są procedury przyjęć i funkcjonowania żłobków. Wiemy jednak że nie ma możliwości przyjąć wszystkich dzieci, oraz że ze względów bezpieczeństwa funkcjonowanie placówek będzie zmienione zgodnie z zarządzeniami GIS oraz wytycznymi Ministerstw odpowiedzialnych za wdrażanie stosownych procedur w Polce podczas panującej pandemii.

Pragniemy jednak poinformować, że do placówek w pierwszej kolejności zgodnie z zaleceniami obowiązującymi w Polsce będą przyjmowane dzieci osób, które są:

+ pracownikiem systemu ochrony zdrowia

+ pracownikiem służb mundurowych

+ pracownikiem handlu

+ pracownikiem przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

+ pracownikiem przedsiębiorstw niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania miasta

+ oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują lub wykonują prace na podstawie umowy cywilno-prawnej (kryterium dotyczy także rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko)

+ jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje lub wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej mając dodatkowo pod opieką dziecko posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Dyrekcje i pracownicy żłobków będą kontaktowali się z rodzicami w celu ustalenia tych faktów. Rodzice, którzy będą spełniali powyższe kryteria będą zapoznawali się z nowymi obowiązującymi procedurami w placówce i dopiero po ich zaakceptowaniu będą mogli oddać dziecko pod opiekę. Najwcześniejszym możliwym terminem uruchomieni placówek, który może ulec zmianie jest 18 maja 2020.

Rozwiązanie to dotyczy tylko i wyłącznie placówek przy ul. Truskawieckiej i Hetmańskiej, pozostałe grupy prowadzone przez Fundację w ramach projektów pozostają zawieszone.

Współpraca