o fundacji

Fundacja Edukacji Europejskiej została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000117278 10 czerwca 2002 roku.

Fundacja jest instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu pod numerem 2.02/00045/2007.

W 2011 roku Fundacja rozpoczęła współpracę z Wałbrzyską Fabryką Toyoty i od tego czasu jest podmiotem zarządzającym Funduszem Toyoty. 

Od 2014 roku Fundacja działa zgodnie ze standardami Filozofii Kaizen z wykorzystaniem audytu wewnętrznego. Szkolenia, doradztwo oraz coaching realizowane są z wykorzystaniem narzędzi Lean Office.

Fundacja Edukacji Europejskiej specjalizuje się w:

- realizacji projektów przedszkolnych oraz żłobkowych,

- realizacji szkoleń zawodowych, językowych oraz samorozwoju osobistego,

- realizcji doradztwa zawodowego oraz wsparacia coachingowego,

- realizacji doradztwa biznesowego dla podmiotów ekonomi społecznej,

- realizacji wsparcia kompleksowego dla osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.

Wszyscy specjaliści współpracujący z Fundacją posiadają kierunkowe wykształcenie oraz wieloletnią praktykę zawodową w danym obszarze. Dzięki temu Fundacja Edukacji Europejskiej zapewnia wysoką jakość świadczonych usług.

Zgodnie ze statutem Celem Fundacji Edukacji Europejskiej jest prowadzenie działalności w następujących obszarach społecznie użytecznych na obszarze Polski i w ramach współpracy międzynarodowej:

Oświata:

 1. prowadzenie działalności wspierającej rozwój oświaty w formie projektowania, wprowadzania i popierania innowacji programowych w zakresie edukacji:
  • Ekonomicznej,
  • Komputerowej,
  • Ekologicznej,
  • Zdrowia,
  • Europejskiej,
  • Językowej,
  • Kulturalnej
  • Dziedzictwa kulturowego,
  • Zrównoważonego rozwoju,
  • Turystycznej,
  • Przedsiębiorczości,
  • Spółdzielczości,
  • Samorządności.
 2. pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażania, remontów i innych prac wspierajacych rozwój placówek oświatowych,
 3. doskonalenia zawodowe nauczycieli poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą,
 4. popieranie badań naukowych, których celem jest rozwój oświaty,
 5. organizacja i prowadzenie szkół i placówek oświatowych niepublicznych.

Służba zdrowia:

 1. prowadzenie działalności wspierającej rozwój służby zdrowia w formie projektowania, wprowadzania i popieroania innowacji w zakresie organizacji i zarządzania placówkami służby zdrowia,
 2. pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażania, remontów i innych prac wspierających rozwój placówek służby zdrowia,
 3. doskonalenie zawodowe pracowników służby zdrowia poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą,

Osoby niepełnosprawne:

 1. prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek wspomagających integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem w formie projektowania, wporwadzania i popierania innowacji programowych w tym zakresie,
 2. pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażania, remontów i innych prac wspierajacych rozwój placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. doskonalenie zawodowe pracowników ośrodków dla osób niepełnosprawnych poprzez rpowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą,
 4. popieranie badań naukowych, których celem jest rozwój pomocy dla osób niepełnosprawnych,
 5. organizacja i prowadzenie placówek wspierających integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,
 6. wspieranie rzeczowo – finansowe tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

Bezrobocie:

 1. prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek działających na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez projektowanie, wprowadzanie i popieranie innowacji programowych w tym zakresie,
 2. pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac wspierających rozwój placówek działajacych na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia,
 3. doskonalenie zawodowe osób bezrobotnych oraz pracowników organizacji działających na rzecz zwalczania bezrobocia poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą,
 4. projektowanie, wprowadzanie i pomoc finansowa na rzecz przedsięwzięć aktywizujących bezrobotnych oraz środowiska szczególnie zagrożone skutkami bezrobocia np.: obszary wiejskie.

Społeczeństwo obywatelskie:

 1. prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek działających na rzecz rozwoju samorządności, demokracji; krzewienia idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez projektowanie, wprowadzanie i popieranie innowacji programowych w tym zakresie,
 2. pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac wspierających rozwój placówek działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
 3. doskonalenie zawodowe pracowników organiazcji pozarządowych i samorządowych, działających na rzecz rozwoju samorządności i społeczeństwa obywatelskiego
Jesteśmy zrzeszeni w:

Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska Dolnośląscy Pracodawcy Stowarzyszenie LGD Kwiat Lnu

Współpraca