Fundacja Edukacji Europejskiej

Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w Powiecie Wałbrzyskim

Powiatowy Urząd Pracy

Zadanie finansowane ze środków Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu

Kierownik
Anna Jasińska
tel. 607262463
e-mail: ania@fee.pl

Opis projektu

Przedmiotem zadania jest przeprowadzenie grupowego poradnictwa specjalistycznego z elementami coachingu grupowego i warsztatów trenerskich dla 20 osób bezrobotnych, mieszkańców Gminy Walim oraz Miasta i Gminy Mieroszów, o ustalonym III profilu pomocy, korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej, a w szczególności osób: powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób bez kwalifikacji zawodowych.

 

Celem głównym zadania jest poprawa sytuacji na rynku pracy 20 osób biorących udział w projekcie oraz kształtowanie aktywnej postawy tych osób w życiu społecznym i zawodowym.

Celami szczegółowymi są:

 • poprawa sytuacji na rynku pracy 20 osób biorących udział w projekcie,
 • zwiększenie ich motywacji do poszukiwania zatrudnienia,
 • zwiększenie motywacji do zdobycia kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy,
 • podniesienie zdolności do podjęcia pracy,
 • niwelowanie zdiagnozowanych barier uniemożliwiających znalezienie zatrudnienia lub utrzymanie miejsca pracy,
 • podwyższenie jakości życia,
 • wzrost ich umiejętności i kompetencji społecznych,
 • zwiększenie kompetencji życiowych,
 • wzrost umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych,
 • nabycie/podniesienie kompetencji miękkich w zakresie świadomego kształtowania kariery zawodowej oraz poprawa kondycji psychicznej,
 • wzrost umiejętności pokonywania własnych barier i ograniczeń, a także nabycie/podniesienie poziomu umiejętności poruszania się po rynku pracy,
 • nabycie umiejętności funkcjonowania w środowisku pracy.

Zaplanowany cel główny i cele szczegółowe zadania zostaną osiągniecie poprzez:

 • organizację i przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego z elementami coachingu grupowego i warsztatów trenerskich dla 20 osób bezrobotnych z terenu Gminy Walim i Mieroszów,
 • udział uczestników w programie doradczo-szkoleniowym, którego efektem będzie m.in. wzrost kompetencji i umiejętności potrzebnych do aktywnego poruszania się na rynku pracy, a także skutecznej integracji społecznej.

Program doradczo-szkoleniowy będzie składał się z 8 modułów tematycznych:

MODUŁ 1 – Coaching grupowy
MODUŁ 2 – Zarządzanie czasem i automotywacja
MODUŁ 3 – Zasady komunikacji w oparciu o 7 nawyków skutecznego działania wg Coveya 
MODUŁ 4 – Asertywność
MODUŁ 5 – Aktywne metody poruszania się na rynku pracy
MODUŁ 6 – Skuteczne metody rozwiązywania konfliktów w oparciu o metodę 8 D
MODUŁ 7 – Radzenie sobie ze stresem
MODUŁ 8 – Autoprezentacja

Zajęcia odbywać się będą w salach:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie, plac Niepodległości 1, Mieroszów.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu, ul. Długa 8, Walim

Zadanie publiczne z zakresu integracji społecznej w ramach realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy Programu Aktywizacja i Integracja w 2015 r.

Współpraca