Fundacja Edukacji Europejskiej

Nie poddaję się! - Moja reaktywacja zawodowa

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 1 470 193.44 zł

Wkład funduszy Europejskich: 1 396 663.44 zł

Osoba do kontaktu
Łukasz Hoppe
tel. +48 601 562 004, 600 385 690
e-mail: lukasz@fee.org.pl

Opis projektu

W ramach projektu zaplanowano:

- działania w obszarze: doradztwa zawodowego oraz cachingu indywidualnego i grupowego, treningów umiejętności oraz szkoleń oraz odpłatnych staży zawodowych dla 50 osób pow. 30 roku życia, zamieszkujacych powiat wałbrzyski.

Cele projektu

  • Poprawa szans na zatrudnienie osób, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (50+, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach)
  • Tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy
  • Wydłużenie aktywności zawodowej na rynku pracy osób powyżej 50 roku życia

Projekt zakłada następujące działania:

Wsparcie doradcze indywidualne: Diagnoza potencjału na rynku pracy (testy psychologiczne i zawodowe), doradztwo zawodowe, coaching, wsparcie doradcze wynikające z IPD. Ponadto indywidualne doradztwo wynikające bezpośrednio z potrzeb uczestników (doradztwo socjalne, prawne, medyczne, dietetyczne, wizaż i stylizacja, inne…)

Treningi umiejętności i coaching w grupach (12 osobowych): Coaching grupowy oraz grupowe treningi umiejętności (Zarządzanie czasem i automotywacja, Aktywne Metody Poruszania się na Rynku Pracy, Zasady komunikacji w oparciu o 7 nawyków, Asertywność, Skuteczne metody rozwiązywania konfliktów 8D, Radzenie sobie ze stresem, Autoprezentacja)

Kursy umiejętności zawodowych: możliwość sfinansowania indywidualnych kursów zawodowych o średniej wartości 2400zł na każdego uczestnika (zakończonych egzaminem i certyfikatem). Uczestnikom dojeżdżającym przysługuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenie oraz stypendium szkoleniowe.

Odpłatne staże zawodowe (do 1440 zł/mc netto): uczestnicy wezmą udział w 6-cio miesięcznych stażach zawodowych zgodnie z kierunkiem szkolenia zawodowego. Uczestnikom dojeżdżającym przysługuje zwrot kosztów dojazdu na staż do 200 zł/mc. Dla chętnych możliwość otrzymania finansowego dodatku realokacyjnego (8.000 zł) – praca poza miejscem zamieszkania pow. 50 km

 

Efekty projektu:

Realizacja wsparcia dla 48 uczestników projektu wpłynie na poprawę szans na zatrudnienie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, do tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy dla tych osób, do wzrostu ich kwalifikacji zawodowych, umiejętnosci społecznych, do wzrostu poczucia wartości i sprawczości a tym pełnej integracji społecznej i zawodowej.

 

Harmonogram działań:

Aktualne harmonogramy działań publikowane są w aktualnościach dotyczących realizacji projektu. Zbiorowy harmonogram, który jest aktualizowany na bierząco można pobrać w sekcji dokumenty.

Współpraca