Biznesłomenki z Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 2 264 056,75 zł

Dofinansowanie projektu ze środków RPO WD: 2 201 056,75 zł

Natalia Prałat
Kierownik projektu
tel. 74 849 21 33
e-mail: natalia@fee.org.pl

Opis projektu

W ramach projektu zaplanowano m.in:

- szkolenia i doradztwo w zakresie prowadzenie dziaiałności gospodarczej dla 50 kobiet,
- udzielenie wsparcia finansowego w formie bezzwrotnej dotacji 22.000 zł/osobę oraz 12 miesięcznego wsparcia pomostowego 1400 zł/osobę

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej u 50 kobiet od 30r. życia pozostających bez zatrudnienia i znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, poprzez pomoc z założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

Przedmiot projektu:
Udzielenie wsparcia 50 kobietom:
- szkolenia i doradztwo w zakresie prowadzenie dziaiałności gospodarczej
- udzielenie wsparcia finansowego w formie bezzwrotnej dotacji 22.000 zł/osobę oraz 12 miesięcznego wsparcia pomostowego 1400 zł/osobę

Odbiorcy:

Kobiety – 50 osób, w tym: - osoby starsze po 50 roku życia,
- kobiety- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach
i są mieszkankami (zgodnie z K.C.) powiatów: dzierżoniowski, jeleniogórski ziemski, kamiennogórski, kłodzki, wałbrzyski i ząbkowicki, w tym 40% mieszka na terenach wiejskich ww. powiatów

Najważniejsze elementy harmonogramu projektu

Zadanie 1 – Promocja projektu i rekrutacja uczestników - XI - XII 2016
- działania promocyjne, rekrutacja uczestników projektu Odpowiedzialny – Lider projektu

Zadanie 2 – Szkolenie i doradztwo – I – III 2017
- I ETAP: Zakup podręcznika specjalistycznego, opracowanie dodatkowych ćwiczeń, CD
- II ETAP: Wydruk i zakup materiałów szkol. (karty ćw., teczki, długopisy, notesy)
- III ETAP: Organizacja szkoleń zakończonych certyfikatem VCC Vocational
- IV ETAP: Szkolenia e-learningowe - V ETAP: Doradztwo indywidualne - VI ETAP: VI E:

Zadanie 3 – Udzielenie wsparcia finansowego i doradczego – IV 2017 – VI 2018
I ETAP: Ocena Biznes Planów (BP) i przyznanie dotacji UP
II ETAP: Wsparcie pomostowe 1400 zł/osobę przez 12 miesięcy|
III ETAP: Szkolenia specjalistyczne - prowadzenie DG w danej branży
IV ETAP: Coaching biznesowy indywidualny

Planowane wskaźniki:
- Liczba uczestników – 50 osób
- Liczba dotacji – 40 dotacji
- Wsparcie pomostowe dla 40 osób - przez 12 miesięcy po 1400 zł/mc

 

Współpraca