Fundacja Edukacji Europejskiej

Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci w Lubawce i Miszkowicach

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 996 537,50 zł

Dofinansowanie projektu ze środków RPO WD: 946 537,50 zł

Koordynatora z ramienia Partnera (FEE)
Mariola Kruszyńska
tel. 748492133
e-mail: mariola@feee.org.pl

Opis projektu

W ramach projektu zaplanowano:

- organizacje i prowadzenie w okresie od I 2017 do XII 2019r Placówek Wsparcia Dziennego, w tym: dla 30 dzieci w Lubawce i dla 15 dzieci w Miszkowicach

Cel projektu:
Zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych w Gminie Lubawka, w tym usług opiekuńczych i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez organizacje i prowadzenie w okresie od I 2017 do XII 2019r Placówek Wsparcia Dziennego:

  • dla 30 dzieci w Lubawce
  • dla 15 dzieci w Miszkowicach

Realizatorzy:
- Lider: Gmina Lubawka - realizacja projektu poprzez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce (upoważnienie)
- Partner: Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu

Odbiorcy:
Rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w tym:
> 40 dzieci – korzystających z Placówki Wsparcia Dziennego w Lubawce
- 30 dzieci w 2017
- 5 dzieci nowych w 2018
- 5 dzieci nowych w 2019
> 20 dzieci – korzystających z PWD w Miszkowicach
- 15 dzieci w 2017
- 2 dzieci nowych w 2018
- 3 dzieci nowych w 2019

Harmonogram realizacji:
Zadanie 1 – Organizacja projektu - I 2017
Zadanie 2 – Organizacja Placówek Wsparcia Dziennego - I - II 2017
Zadanie 3 – Rekrutacja dzieci – I - II 2017
Zadanie 4 – Działalności podstawowa Placówek Wsparcia Dziennego - III’17 – XII’19
Zadanie 5 – Wsparcie specjalistyczne i kompetencje kluczowe - III’17 – XII’19
Zadanie 6 – Zakończenie projektu - XII’19

Planowane wskaźniki:
Wskaźnik produktu – liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie –
60 osób w okresie od I 2017 do XII 2019r
Wskaźnik rezultatu – liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych, istniejących po zakończeniu projektu – 45 miejsc od I 2020r

Współpraca