Fundacja Edukacji Europejskiej

Rynek pracy coraz bliżej- dla uczniów szkół kształcenia zawodowego Powiatu Świdnickiego

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze środków EFS i budżetu Państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 1 700 427,93 zł

Dofinansowanie projektu ze środków RPO WD: 1 615 097,93 zł

Koordyanator z ramienia Partnera (FEE)
Mariola Kruszyńska
tel. 748492133
e-mail: mariola@fee.org.pl

Opis projektu

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

- doposażenie szkół w dodatkowe wyposażenie dydaktyczne służące nauce przedmiotów zawodowych,
- szkolenia oraz doradztwo zawodowe, coaching i staże zawodowego dla uczniów,
- staże zawodowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych Powiatu Świdnickiego poprzez działania dostosowujące kwalifikacje uczniów i nauczycieli do potrzeb rynku pracy i zbliżające sektor edukacji z sektorem pracodawcy.

Cele szczegółowe dotyczą:
- uzyskania kwalifikacji i nabycia kompetencji przez uczniów szkół zawodowych i technicznych poprzez udział w stażach i praktykach zawodowych
- uzyskania kwalifikacji i nabycia kompetencji przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez udział w stażach
i szkoleniach
- doposażenia szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych
- objęcia uczniów wszystkich placówek doradztwem edukacyjno – zawodowym indywidualnym i grupowym

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z powiatu świdnickiego, w których realizowany jest proces edukacji na szczeblu zawodowym i technicznym. Łącznie w projekcie weźmie udział 9 placówek kształcenia zawodowego w tym placówka specjalna.

Efekty realizacji projektu:
- podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności
niezbędnych na rynku pracy
- rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
- zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego i dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy

Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia 2017r do października 2018. Projekt jest realizowany w partnerstwie:

LIDER: Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego

PARTNER 1:  Biuro Rozwoju Aktywności Społecznej Robert Jaworski

PARTNER 2: Fundacja Edukacji Europejskiej

PARTNER 3: Powiat Świdnicki

Współpraca