Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych

Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 771.325,00 zł

Wkład funduszy Europejskich: 719.273,00 zł


Natalia Prałat
tel. 74 8492133
e-mail: natalia@fee.org.pl

Zobacz stronę internetową projektu

Opis projektu

W ramach projektu zaplanowano m.in:
- zajęcia dodatkowe dla uczniów w zakresie kompetencji matematyczno - przyrodnicznych i cyfrowych,
- zajęcia warsztatowe i doradcze dla uczniów w zakresie umiejętności niezbędnych na rynku pracy,
- szkolenia doskonalące i doradztwo dla nauczycieli.

Czas realizacji: 1.01.2018 - 30.06.2019

Realizatorzy:
- Lider - Fundacja Edukacji Europejskiej
- Partner1 - Fundacja Jawor
- Partner2 - Gmina Wałbrzych

Szkoły uczestniczące w projekcie:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w W-chu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w W-chu

Oczekiwane efekty projektu: np. podniesienie kompetencji mat-przyrodniczych i cyfrowowych u uczniów, poprzez realizację zadania 1

Cel projektu:
"Podniesienie w okresie od 01.2018 do 06.2019 przez minimum 405 ucz (195K,210M) w wiek 6-15 (ok 70% wszystkich uczniów ze szkół biorących udział w projekcie), w
tym 12 NP (7K,5M) z 2 wałbrzyskich szkół podstawowych, kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwinięcie
indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z 2 SP GW oraz nabycie/podniesienie przez 39 n-li (36K) kompetencji pracy z
dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy"

Odbiorcy projektu:
- 405 ucz. z 2 SP Wałbrzycha
- 39 naucz. z ww. szkół
- 160 rodziców/opiekunów

Harmonogram realizacji:

Zadanie 1 – AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI - kształcenie kompetencji i postaw właściwych do rynku pracy (01.2018- 06.2019)
Zadanie 2 – Z EKSPERYMENTEM NA TY (01.2018- 06.2019)
Zadanie 3 – WSPIERANIE POTRZEB EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH poprzez indywidualizację pracy z uczniem (01.2018- 06.2019)
Zadanie 4 – AKADEMIA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI (01.2018- 06.2019)

Wybrane wskaźniki:

Wsk. produktu – Liczba ucz. objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie [osoby] - 405 osób
Wsk. rezultatu – Liczba naucz., którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] - 39 osób

Współpraca