Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice

Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 2 509 956,65 zł

Kwota dofinansowania: 2 113 856,65 zł


Łukasz Hoppe
tel. 74 849 2 133
e-mail: lukasz@fee.org.pl

Opis projektu

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

- utworzenie i finansowanie 50 miejsc przedszkolnych w Żłobku Samorządowych w Wałbrzychu, przy ul. Truskawieckiej,
- objęcie opieką żłobkową oraz wsparciem specjalistycznym łącznie 70 dzieci,
- konsultacje dla 65 rodziców/opiekunów prawnych ww. dzieci

 

CZAS REALIZACJI:
VII’18 – VI’20 (24 m-ce)

GRUPA DOCELOWA: 65 osób, w tym:
- 33 osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich rodzicielskich, wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3,
- 32 osób pozostających bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego i m. Wałbrzycha (zgodnie z K.C)

CEL:
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród 65 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej i ich działalność w okresie od XI 2018 do VI 2020r.

WSKAŹNIKI PROJEKTU:
- stworzenie 50 nowych miejsce opieki nad dziećmi do 3r życia,
- aktywizacja zawodowa 65 niepracujących rodziców/opiekunów dzieci,
- organizacja opieki nad 70 dziećmi w wieku do lat 3 (łącznie w okresie realizacji projektu).

ZADANIA:

Z1
- Organizacja działalności Żłobka: zakup i montaż wyposażenia, zatrudnienie kadry - VII - X'2018
Zamówienie i realizacji zakupów i montaż wyposażenia oraz nabór i zatrudnienie kadry.

Z2 – Działalność- opiekuńczo – wychowawcza Żłobka – XI’18 – VI’20 (20 m-cy)
Organizacja podstawowej działalności opiekuńczo – wychowawczej w Żłobku dla 50 dzieci. W okresie realizacji projektu opieką zostanie objętych łącznie min. 70 dzieci.

Z3 – Opieka specjalistyczna Żłobka - XI’18 – VI’20 (20 mcy)
Organizacja specj. opieki nad dziećmi: psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, rytmik.

Współpraca