Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa

Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 4 278 937,25 zł

Kwota dofinansowania: 3 594 537,25 zł


Łukasz Hoppe i Grzegorz Kruszyński
tel. 074 849 21 33
e-mail: lukasz@fee.org.pl

Opis projektu

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

- utworzenie i finansowanie 125 miejsc przedszkolnych w istniejących Żłobkach Samorządowych w Wałbrzychu, przy ul. Kasztelańskiej, Hetmańskiej i Sosnowej
- objęcie opieką żłobkową oraz wsparciem specjalistycznym łącznie 175 dzieci,
- konsultacje dla 175 rodziców/opiekunów prawnych ww. dzieci

 

CZAS REALIZACJI: I’19 – VIII’21 (32 m-ce)

OBSZAR: m. Wałbrzych i powiat wałbrzyski ziemski

GRUPA DOCELOWA: 175 osób (w całym okresie realizacji projektu), w tym:
- 110 osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich rodzicielskich sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3,
- 65 osoby pozostających bez zatrudnienia, w tym os. na urlopach wychowawczych i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego i m. Wałbrzycha (zgodnie z K.C)

CEL:
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród 175 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 125 nowych miejsc opieki żłobkowej
i ich działalność w okresie od IX 2019 do VIII 2021r.(24 miesiące)

WSKAŹNIKI PROJEKTU:
- stworzenie 125 nowych miejsce opieki nad dziećmi do 3r życia,
- aktywizacja zawodowa 175 niepracujących rodziców/opiekunów dzieci,
- organizacja opieki nad 175 dziećmi w wieku do lat 3 (łącznie w okresie realizacji projektu).

ZADANIA:

Z1
- Organizacja działalności Żłobka: zakup i montaż dodatkowego wyposażenia, zatrudnienie kadry - I - VIII' 2019

Z2 – Działalność- opiekuńczo – wychowawcza Żłobka – IV’19 – VIII’21 (24 m-cy na każdą placówkę)

Współpraca