Nowy Żłobek w Strzegomiu

Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 2 802 437,30 zł

Kwota dofinansowania: 2 375 637,30 zł

Opis projektu

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

- utworzenie i finansowanie 50 miejsc przedszkolnych w Żłobku w Strzegomiu
- aktywizacja zawodowa łącznie 70 rodziców/opiekunów prawnych ww. dzieci w okresie realizacji projektu

CZAS REALIZACJI: X’18 – III’21 (30 m-cy)

OBSZAR: Strzegom - gmina miejsko - wiejska

GRUPA DOCELOWA: 70 osób, w tym:
- 50 osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich rodzicielskich, wychowawczych sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3,
- 20 osób pozostających bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Strzegom

CEL:
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki
żłobkowej i ich działalność w okresie od IV 2019 do III 2021r.

WSKAŹNIKI PROJEKTU:
- stworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3r życia,
- aktywizacja zawodowa 70 osób - niepracujących rodziców/opiekunów dzieci,
- organizacja opieki nad 70 dziećmi w wieku do lat 3 (łącznie w okresie realizacji projektu).

ZADANIA:

Z1 - Organizacja działalności Żłobka: zakup i montaż wyposażenia, zatrudnienie kadry - X'18 - III' 2019

Z2 – Działalność- opiekuńczo – wychowawcza Żłobka – IV’19 – III’21 (24 m-cy)

Współpraca