Fundacja Edukacji Europejskiej

Nowy Żłobek w Strzegomiu

Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 2 802 437,30 zł

Kwota dofinansowania: 2 375 637,30 zł

aktualności

Ogłoszenie naboru na 2 etaty sprzątaczko/praczka
Ogłoszenie naboru na 2 etaty sprzątaczko/praczka
21.02.2019 Ogłoszenie rekrutacji 21.02.2019 zbieramy CV do 04.03.2019 do godz. 10:00, rozmowy kwalifikacyjne 04.03.2019 godz. 13:00. Rekrutacja kadry w Żłobku przy ul. Kościuszki 51 w Strzegomiu - na stanowisko osoby sprzątającej oraz piorącej (2 etaty) Zapraszamy do udziału w rekrutacji na stanowisko osoby sprzątającej/piorącej w żłobku. Dokumenty można składać do dnia 04.03.2019 godz. 10:00. Wymagania podstawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami: Pracowitość, dokładność, umiejętność obsługi urządzeń do utrzymywania czystości, umiejętność obsługi pralki, pralko-suszarki, suszarki do ubrań. osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne. Spełnianie wymogów zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235) dotyczących wymagań osób pracujących z dziećmi. Obowiązki na stanowisku pracy m.in.: wykonywanie czynności porządkowych we wszystkich pomieszczeniach Żłobka w oparciu o przepisy sanitarno-epidemiologiczne – w tym pomieszczenia do opieki nad dziećmi, pomieszczenia administracyjne, kuchnia, pomieszczenia magazynowe; wietrzenie sprzątanych pomieszczeń; drobne reperacje bielizny i pościeli oraz zabawek dziecięcych; racjonalne wykorzystanie środków czystościowych oraz dezynfekcyjnych; dbałość o estetyczny wygląd wszystkich pomieszczeń Żłobka; utrzymywanie w czystości oraz w należytym porządku przestrzeni przed budynkiem Żłobka w tym na placu zabaw; kontrolowanie zabezpieczeń obiektu przed włamaniem, czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem okien, drzwi, wejść zewnętrznych do Żłobka; dbanie o prawidłowe wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w niezbędne środki czystości; odbieranie i odnoszenie bielizny do prania; pranie, suszenie, prasowanie; drobne naprawy odzieży i bielizny; doraźna pomoc przy wydawaniu posiłków dzieciom; przestrzeganie warunków sanitarno-epidemiologicznych oraz przepisów bhp i p.poż., przestrzeganie zasad współżycia społecznego; znajomość zasad i metod pracy, rzetelne wykonywanie obowiązków; dbałość o wyposażenie; inne wynikające z obowiązków przekazanych przez Dyrektora placówki. Dokumenty rekrutacyjne: CV wraz z listem motywacyjnym (skierowanym do Prezesa Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu), należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Gminy Strzegom przy ul. Rynek 38 w Strzegomiu w godzinach 08:00-14:00. Do dokumentów należy załączyć również potwierdzenie spełnienia wymogów wymienionych powyżej (kopię dyplomu, certyfikaty, uprawnienia itp.). Dokumenty proszę składać do dnia 04.03.2019 do godziny 10:00. Otrzymane dokumenty zostaną zweryfikowane pod kątem spełniania kryteriów podstawowych. Z wybranymi osobami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne. Dokumenty rekrutacyjne osób nie wybranych do pracy ze względów bezpieczeństwa danych osobowych zostaną protokolarnie zniszczone.

Współpraca