Fundacja Edukacji Europejskiej

Nowy Żłobek w Strzegomiu

Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 2 802 437,30 zł

Kwota dofinansowania: 2 375 637,30 zł

aktualności

Ogłoszenie naboru na 1 etat pielęgniarka
Ogłoszenie naboru na 1 etat pielęgniarka
21.02.2019 Ogłoszenie rekrutacji 21.02.2019 zbieramy CV i list motywacyjny do 04.03.2019 do godz. 10:00, rozmowy kwalifikacyjne 04.03.2019 godz. 13:00. Rekrutacja kadry w Żłobku przy ul. Kościuszki 51 w Strzegomiu - na stanowisko pielęgniarka (1 etat) Zapraszamy do udziału w rekrutacji na stanowisko pielęgniarki w żłobku. Dokumenty można składać do dnia 04.03.2019 godz. 10:00. Wymagania podstawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami: Spełnianie wymogów pracy na stanowisku pielęgniarki lub położnej zgodnie z przepisami prawa oraz spełnianie wymogów zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235) Obowiązki na stanowisku pracy m.in.: monitorowanie oraz dbanie o stan zdrowia dzieci zgłaszanie opiekunom/opiekunkom oraz rodzicom/opiekunom prawnym dzieci obserwacji lub niepokojących stanów u dzieci sprawdzanie wyposażenia żłobkowej apteczki, przeprowadzanie bilansu – ważenie i mierzenie dzieci a także kontrola stanu czystości i skóry głowy maluchów, kontrolowanie zapisów o wszelkich urazach, sprawdzanie zaświadczeń wystawionych przez lekarzy, ocenianie urazów u dzieci, dezynfekowanie ran, udzielanie pierwszej pomocy, pomiary temperatury, prowadzenie profilaktyki z zakresu próchnicy zębów czy przeciwko oparzeniom od pieluszek, reagowanie w takich sytuacjach, jak np. podejrzenie stosowania przemocy wobec dziecka. stała współpraca z opiekunami/opiekunkami, dyrekcją, pozostałą kadrą i rodzicami podopiecznych prowadzenie stosownej dokumentacji pracy inne wynikające z obowiązków przekazanych przez Dyrektora placówki Dokumenty rekrutacyjne: CV wraz z listem motywacyjnym (skierowanym do Prezesa Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu), należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Gminy Strzegom przy ul. Rynek 38 w Strzegomiu w godzinach 08:00-14:00. Do dokumentów należy załączyć również potwierdzenie spełnienia wymogów wymienionych powyżej (kopię dyplomu, certyfikaty, uprawnienia itp.). Dokumenty proszę składać do dnia 04.03.2019 do godziny 10:00. Otrzymane dokumenty zostaną zweryfikowane pod kątem spełniania kryteriów podstawowych. Z wybranymi osobami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne. Dokumenty rekrutacyjne osób nie wybranych do pracy ze względów bezpieczeństwa danych osobowych zostaną protokolarnie zniszczone.  
Ogłoszenie naboru na 12 etatów opiekunki w żłobku
Ogłoszenie naboru na 12 etatów opiekunki w żłobku
21.02.2019 Ogłoszenie rekrutacji 21.02.2019 zbieramy CV do 04.03.2019 do godz. 10:00, rozmowy kwalifikacyjne 04.03.2019 godz. 13:00. Rekrutacja kadry w Żłobku przy ul. Kościuszki 51 w Strzegomiu - na stanowisko opiekunki/opiekuna dziecięcego (12 etatów) Wymagania podstawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami: zgodnie z ustawą z dnia 4.II.2011r o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat z późniejszymi zmianami - wykształcenie: pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego. Osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne. Obowiązki na stanowisku pracy zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dzieciom, zaspokajanie potrzeb dzieci i ich usamodzielnianie, wspomaganie rozwoju dzieci, zgłaszanie niepokojących objawów u dzieci, eliminowanie uszkodzonych zabawek, pomoc w organizowaniu dzieciom wypoczynku w sakach i na świeżym powietrzu, utrzymywanie czystości pomieszczeń, pomoc przy karmieniu dzieci, pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci, pomoc przy czynnościach higienicznych, przygotowanie sypialni do leżakowania, wietrzenie sal i sprawdzanie temperatury pomieszczeń, odbieranie i odnoszenie bielizny do prania, przestrzeganie warunków sanitarno – epidemiologicznych oraz przepisów bhp i p.poż. przestrzeganie zasad współżycia społecznego, znajomość zasad i metod pracy, rzetelne wykonywanie obowiązków, dbałość o wyposażenie, przestrzeganie zasad HACCP i GMP/GHP, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, budowanie pozytywnego wizerunku placówki Dokumenty rekrutacyjne: CV wraz z listem motywacyjnym (skierowanym do Prezesa Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu), należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Gminy Strzegom przy ul. Rynek 38 w Strzegomiu w godzinach 08:00-14:00. Do dokumentów należy załączyć również potwierdzenie spełnienia wymogów wymienionych powyżej (kopię dyplomu, certyfikaty, uprawnienia itp.). Dokumenty proszę składać do dnia 04.03.2019 do godziny 10:00. Otrzymane dokumenty zostaną zweryfikowane pod kątem spełniania kryteriów podstawowych. Z wybranymi osobami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne. Dokumenty rekrutacyjne osób nie wybranych do pracy ze względów bezpieczeństwa danych osobowych zostaną protokolarnie zniszczone.  
Ogłoszenie naboru na 1 etat konserwator
Ogłoszenie naboru na 1 etat konserwator
21.02.2019 Ogłoszenie rekrutacji 21.02.2019 zbieramy CV do 04.03.2019 do godz. 10:00, rozmowy kwalifikacyjne 04.03.2019 godz. 13:00. Rekrutacja kadry w Żłobku przy ul. Kościuszki 51 w Strzegomiu - na stanowisko konserwatora (1 etat) Zapraszamy do udziału w rekrutacji na stanowisko konserwatora w żłobku. Dokumenty można składać do dnia 04.03.2019 godz. 10:00. Wymagania podstawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami: Pracowitość, dokładność, umiejętność obsługi urządzeń elektrycznych, mechanicznych podstawowych narzędzi budowlanych. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Konserwatora Osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne. Spełnianie wymogów zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235) dotyczących wymagań osób pracujących z dziećmi. Obowiązki na stanowisku pracy m.in.: utrzymanie terenu żłobka w czystości i należytym porządku; pielęgnacja zieleni na terenie żłobka; wykonywanie przeglądów, konserwacji, dokonywanie napraw sprzętu i urządzeń stanowiących majątek żłobka; stała współpraca z pozostałymi członkami kadry żłobka; dbanie o utrzymanie w ciągłym ruchu węzła ciepłowniczego w okresie grzewczym; dbanie o zachowanie bezpieczeństwa i higieny pracy; przestrzeganie warunków sanitarno-epidemiologicznych oraz przepisów bhp i p.poż.; przestrzeganie zasad współżycia społecznego; znajomość zasad i metod pracy, rzetelne wykonywanie obowiązków; dbałość o wyposażenie, pilnowanie terminów okresu gwarancyjnego na udostępniony sprzęt, odpowiednie użytkowanie oraz dbanie o powierzone urządzenia; inne wynikające z obowiązków przekazanych przez Dyrektora placówki. Dokumenty rekrutacyjne: CV wraz z listem motywacyjnym (skierowanym do Prezesa Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu), należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Gminy Strzegom przy ul. Rynek 38 w Strzegomiu w godzinach 08:00-14:00. Do dokumentów należy załączyć również potwierdzenie spełnienia wymogów wymienionych powyżej (kopię dyplomu, certyfikaty, uprawnienia itp.). Dokumenty proszę składać do dnia 04.03.2019 do godziny 10:00. Otrzymane dokumenty zostaną zweryfikowane pod kątem spełniania kryteriów podstawowych. Z wybranymi osobami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne. Dokumenty rekrutacyjne osób nie wybranych do pracy ze względów bezpieczeństwa danych osobowych zostaną protokolarnie zniszczone.
Ogłoszenie naboru na 1 etat intendenta
Ogłoszenie naboru na 1 etat intendenta
21.02.2019 Ogłoszenie rekrutacji 21.02.2019, zbieramy CV do 04.03.2019 do godz. 10:00, rozmowy kwalifikacyjne 04.03.2019 godz. 13:00. Rekrutacja kadry w Żłobku przy ul. Kościuszki 51 w Strzegomiu - na stanowisko intendent/intendentka (1 etat) Zapraszamy do udziału w rekrutacji na stanowisko intendenta lub intendentki w żłobku. Dokumenty można składać do dnia 04.03.2019 godz. 10:00. Wymagania podstawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami: Osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne. Spełnianie wymogów zgodnie z zapisami Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235) dotyczących wymagań osób pracujących z dziećmi. Obowiązki na stanowisku pracy m.in.: Kierowanie żywieniem w placówce w tym – organizacja zakupów i dostaw, dbanie o odpowiednią dietę dzieci, pełna organizacja procesu żywienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; Ścisła współpraca z kuchnią, opiekunkami, pielęgniarką oraz pozostałą kadrą żłobka; Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów – znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów i ich zastosowania; Zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami; Prowadzenie ewidencji powierzonego sprzętu, inwentaryzacji majątku przekazanego żłobkowi w tym odbiory, zgłoszenia reklamacyjne, przeglądy; Prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej i materiałowej placówki; Prowadzenie gospodarki pieniężnej w zakresie powierzonych obowiązków; Inne wynikające z obowiązków przekazanych przez Dyrektora placówki. Dokumenty rekrutacyjne: CV wraz z listem motywacyjnym (skierowanym do Prezesa Zarządu Fundacji Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu), należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Gminy Strzegom przy ul. Rynek 38 w Strzegomiu w godzinach 08:00-14:00. Do dokumentów należy załączyć również potwierdzenie spełnienia wymogów wymienionych powyżej (kopię dyplomu, certyfikaty, uprawnienia itp.). Dokumenty proszę składać do dnia 04.03.2019 do godziny 10:00. Otrzymane dokumenty zostaną zweryfikowane pod kątem spełniania kryteriów podstawowych. Z wybranymi osobami odbędą się rozmowy kwalifikacyjne. Dokumenty rekrutacyjne osób nie wybranych do pracy ze względów bezpieczeństwa danych osobowych zostaną protokolarnie zniszczone.

Współpraca