Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu

Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wartość projektu: 4 710 505,80 zł

Kwota dofinansowania: 4 391 805,80 zł

Prezes Zarządu
Mariola Kruszyńska
tel. 7484292133
e-mail: mariola@fee.org.pl

Zobacz stronę internetową projektu

aktualności

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZK/4/13SZKOL/II/2020
19.02.2020 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZK/4/13SZKOL/II/2020   PRZETARG NIEOGRANICZONY prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm)   na dostawy pn.: „Zakup wyposażenia – pomocy dydaktycznych – do pracowni przyrodniczych z zakresu nauk: biologia, chemia, fizyka i geografia” w ramach projektu: „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu” Szanowni Państwo, informujemy, że w wyniku przetargu zostały złożone oferty: 1) Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.2) Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o. w Nysie3) GM TRADE s.c. Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk4) PHU BMS Sp.j. Z. Bielecki 5) ABC Szkoły Sławomir Śliwiak6) Grupa Invest Sp. z o.o. 7) Educarium Sp. z o.o.8) Nowa Szkoła Sp. z o.o.9) Tesora Marzena Paczyńska Złożone oferty zostaną poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej. Szczegółowe informacje dotyczące złożonych ofert znajdują się w załączonym dokumencie - zawiadomienie o złożonych ofertach.    Zamawiający informuje, że pkt 15.4.1) a) SIWZ opisujący zawartość oferty wyraźnie określa, iż  kompletna oferta składana za pośrednictwem miniPortalu, musi zawierać sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną:  Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej IDW, Tabelę cen, zgodnie z Załącznikiem nr 1A do niniejszej IDW, Wykaz cen na formularzu w pliku xls dla składanych przez Wykonawcę z części.Istnieje możliwość dodania takiego podpisu do pliku xls, a instrukcja znajduje się na na oficjalnej stronie Microsoft pod adresem: https://support.office.com/pl-pl/article/dodawanie-i-usuwanie-podpisu-cyfrowego-w-plikach-pakietu-office-70d26dc9-be10-46f1-8efa-719c8b3f1a2d#__toc311526850 Wobec powyższego prosimy o przesyłanie wyłącznie podpisanych  elektronicznie plików xls odnoszących się do tych części zamówienia na, które chcą Państwo składać oferty.W związku z tym, że  odpowiedź ta  jest jedynie wyjaśnieniem wątpliwości Wykonawcy, które nie spowodowało zmiany treści SIWZ Zamawiający nie dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert. Szanowni Państwo,W dniu 06.04.2020 roku o godzinie 11:00 zostaną oficjalnie otwarte oferty poprzez komunikator internetowy Skype. Prosimy o wyszukanie osoby: Mariola Kruszyńska (nazwa użytkownika Skype - live:.cid.3b0e4bc67347c64a) Prosimy o dołączenie do grupy - otwarcie ofert 11.00. Zainteresowanych zapraszamy na oficjalne otwarcie ofert w dniu 06.04.2020 na godz. 11:00.   Zamawiający informuje, że w obliczu ogłoszonego stanu epidemiologicznego wprowadzonego ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2020 r., Poz. 374) oraz niemożnością realnego uczestniczenia w procesie otwarcia ofert z związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusowi oraz pracy zdalnej pracowników zleconej na podstawie art. 3 wspomnianej ustawy  - termin składania ofert został przesunięty do dnia 6 kwietnia 2020 r. Dodatkowo w związku z powyższym została przekazana Opiekunowi Projektu informacja, że termin realizacji zamówienia objętego projektem zostanie przedłużony do dnia 31.08.2020 r.   W dniu 20.03.2020 r. Zamawiający przekazał informację o sprostowaniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej o przesunięciu terminu składania ofert oraz o zmianie ostatecznego terminu realizacji zamówienia objętego projektem.   Pytania do przetargu:1) Pytanie z dn. 27.02.2020Wyposażenie część 4 - pomoce dydaktyczne do pracowni geograficznejLp. 19 - Mapa ścienna - Świat polityczny - ścienna polityczna mapa świata (aktualizacja 2017). Możliwość powieszenia na ścianie. Skala 1:2200000; wymiary: 200x150cm - mapa o podanej skali nie jest dostępna, czy zamawiający dopuszcza mapę o podanych wymiarach w skali 1:22000000 ?Lp. 32 - Mapa ścienna Świata - fizyczna - fizyczna mapa ścienna świata, zawiera m.in.: granice i stolice państw, ilość mieszkańców, pustycznie, lodowce i lądolody, szczyty i wulkany, wodospady,  głębokości, mapy biegunów. Oprawiona w rurki z tworzywa sztycznego, możliwość powieszenia na ścianie na dołączonym sznurku. Skala 1:2000000; wymiary: 190x130cm - mapa o podanej skali nie jest dostępna, czy zamawiający dopuszcza mapę o podanych wymiarach w skali 1:20000000 ? Odpowiedź z dn. 28.02.2020Lp.19 - Zamawiający dopuszcza mapę w skali 1:22000000 - z zachowaniem wskazanych wymiarów 200x150cmLp.32 - Zamawiający dopuszcza mapę w skali 1:20000000 - z zachowaniem wskazanych wymiarów 190x130cmPonadto, dopuszcza się 15% tolerancji (+ lub -) w zakreie parametrów gabarytowych wszystkich produktów lub zestawu produktów przedstawionych w wykazie cen. 2) Pytanie z dn. 05.03.2020Wyposażenie część 1 - pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznejLp. 10 - Modele zwierząt - szkielety - w opisie produktu są wyszczególnione szkielety zwierząt (łącznie 5 szt.). W rubryce ilość, dla poszczególnych szkół widnieje ilość 5 - czy w takim przypadku należy wycenić pięć kompletów (w każdym komplecie znaduje się 5 sztuk szkieletów) czy jeden komplet, w którym znajduje się 5 sztuk szkieletów ? Odpowiedź z dn. 05.03.2020Lp.10 - precyzując: jest to 1 komplet, w którym znajduje się 5 różnych szkieletów zwierząt - jednostą miary w tej pozycji jest ilość sztuk. 3) Pytanie z dn. 06.03.2020Wyposażenie część 2 - pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznejLp. 38 - Fartuch laboratoryjny - proszę o doprecyzowanie czy zamawiający wskazał ilość sztuk czy zestawów skłądających się z 10 fartuchów. Odpowiedź z dn. 06.03.2020Lp.38 - precyzując: w pliku omyłkowo pojawiła się informacja o zestawie, fartuchy laboratoryjne wskazane są w preferowanej ilości sztuk - nie w zestawie. 1. UWAGA: W związku z zauważoną nieścisłością przez jednego z  potencjalnych Oferentów (który zadał pytanie z dnia 5.03.2020 r.) w dniu 5.03.2020 r. Zamawiający zmienił oznaczenia ilości dot. Wyposażenia część 1 - pomoce dydaktyczne do pracowni biologicznej w pozycji nr 10 - Szkielety zwierząt - modele w pliku o nazwie Wykaz cen cz. 1 biologia . W związku z tym, że dokonana zmiana odnosi się tylko do jednej pozycji w tylko jednej z części zamówienia Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 1. UWAGA: W związku z zauważoną nieścisłością przez jednego z  potencjalnych Oferentów (który zadał pytanie z dnia 6.03.2020 r.) w dniu 6.03.2020 r. Zamawiający zmienił oznaczenia ilości dot. Wyposażenia część 2 - pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznej w pozycji nr 38 - Fartuch laboratoryjny - w pliku o nazwie Wykaz cen cz. 2 chemia. W związku z tym, że dokonana zmiana odnosi się tylko do jednej pozycji w tylko jednej z części zamówienia Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.   Niniejsze postępowanie przetargowe prowadzone jest przez Fundację Edukacji Europejskiej – Beneficjenta Projektu pn. „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 szkołach podstawowych w Wałbrzychu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, dla którego została podpisana w dniu 11.04.2019 r. Umowa o dofinansowanie Projektu nr RPDS.10.02.04-02-0009/18-00 w ramach osi priorytetowej X Edukacja, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej – ZIT AW. Data wysłania ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej – 14.02.2020 r. Data publikacji ogłoszenia w Dzienniku Unii Europejskiej – 19.02.2020  r. – numer ogłoszenia - 2020/S 035-082377 Termin składania ofert do dnia 23 marca 2020 o godz. 10:00  Identyfikator postępowania - 5013cf88-1ca6-4bcb-89a3-01a21e838e64 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

Współpraca