Nowe żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie - Zdrój

Fundusze Europejskie Program Regionalny - 2018

Wartość projektu: 2 908 277,55 zł

Kwota dofinansowania: 2 445 077,55 zł


Grzegorz Kruszyński
tel. 601262182
e-mail: grzegorz@fee.pl

Zobacz stronę internetową projektu

Opis projektu

Celem realizacji projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej w Strzegomiu i Jedlinie-Zdrój.

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

CZAS REALIZACJI
- XI’19 – XII’21 (26 m-cy)

OBSZAR
- Gmina Strzegom - gmina miejsko - wiejska
- Gmina Miejska Jedlina - Zdrój - gmina miejska

GRUPA DOCELOWA
70 osób, w tym:
- 24 osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3;
- 22 osoby pozostające bez zatrudnienia i sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby na urlopach wychowawczych;
- 24 osoby pracujące, wychowujące dzieci do 3 r życia, chcące utrzymać pracę
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Strzegom i Gminy Miejskiej Jedlina - Zdrój

CEL
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród 70 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej i
ich działalność w okresie od I 2020 do XII 2021r.

WSKAŹNIKI PROJEKTU:
- stworzenie 50 nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3r życia,
- aktywizacja zawodowa 70 osób - niepracujących rodziców/opiekunów dzieci,
- organizacja opieki nad 70 dziećmi w wieku do lat 3 (łącznie w okresie realizacji projektu).

ZADANIA:

Z1 - Organizacja działalności żłobka w Strzegomiu (XI - XII' 2019)
Zamówienie i realizacji zakupów, montaż wyposażenia oraz nabór i zatrudnienie kadry.

Z2
- Organizacja działalności żłobka w Jedlinie Zdrój (XI - XII' 2019)
Zamówienie i realizacji zakupów, montaż wyposażenia oraz nabór i zatrudnienie kadry.

Z3
– Działalność opiekuńczo – wychowawcza żłobka w Strzegomiu (I’20 – XII’21)
Organizacja opieki dla 26 dzieci. W okresie realizacji projektu opieką zostanie objętych łącznie min. 40 dzieci.

Z4
– Działalność opiekuńczo – wychowawcza żłobka w Jedlinie - Zdrój (I’20 – XII’21)
Organizacja opieki dla 24 dzieci. W okresie realizacji projektu opieką zostanie objętych łącznie min. 40 dzieci.

Z5
– Opieka specjalistyczna żłobka w Strzegomiu (I’20 – XII’21)
Opieka specjalistyczna dla dzieci - logopeda.

Z6
– Opieka specjalistyczna żłobka w Jedlinie - Zdrój (I’20 – XII’21)
Opieka specjalistyczna dla dzieci - logopeda.

Współpraca