OKNO DO LEPSZEGO ŻYCIA - utworzenia i prowadzenie 3 mieszkań treningowych, 2 wspieranych i 2 wytchnieniowych oraz wsparcie 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminy: Miastko, Koczała i Trzebielino

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Wartość projektu:
593 520,00 zł

Kwota dofinansowania: 563 880,00 zł

Zobacz stronę internetową projektu

Opis projektu

Celem projektu ejst zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, poprzez utworzenie i prowadzenie 11 miejsc wsparcia dla 50 osób z obszaru gmin: Koczała, Miastko i Trzebielino, w okresie od października 2022r do września 2023r

Tytuł projektu: "OKNO DO LEPSZEGO ŻYCIA" – utworzenia i prowadzenie 3 mieszkań treningowych, 2 wspieranych i 2 wytchnieniowych oraz wsparcie 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminy: Miastko, Koczała i Trzebielino

Lider projektu:
Teen Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna w Broczynie

Rola Fundacji Edukacji Europejskiej
Wsparcie merytoryczne przy realizacji zadania

Miejsce reaiizacji:
Miastko ul. Gen. Maczka 10

Grupa odbiorców: odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym oraz ich rodziny, w tym:
- seniorzy,
- osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi,
- osoby bezdomne
- osoby uzależnione po terapii utrzymujące abstynencje

Obszar oddziaływania wsparcia: mieszkańcy Gmin: Koczała, Miastko i Trzebielino

Miejsce świadczenia wsparcia: 3 mieszkania treningowe, 2 mieszkania wspierane oraz 2 mieszkania wytchnieniowe

Liczba odbiorców w okresie realizacji projektu:
- w mieszkaniach treningowych - 10 osób (5 osób x 2 cykle x 4,5 m-ca)
- w mieszkaniach wspieranych - 4 osoby (4 osoby x 1 cykl x 9 m-cy)
- w mieszkaniach wytchnieniowych - 36 osób (2 osoby x 18 cykli x 2 tygodnie)

Rodzaj wsparcia:
- udostępnienia miejsca zamieszkania,
- udział w grupowych treningach umiejętności oraz w poradnictwie indywidualnym, prowadzonym przez psychologa, pedagoga, terapeutę uzależnień i prawnika
- udział w treningach kształtujących umiejętności w zakresie np. dbanie o higienę, nauka gotowania, przechowywania żywności, gospodarowanie środkami finansowymi, załatwianie spraw urzędowych itp.

Współpraca