Fundacja Edukacji Europejskiej

Hurra - Idę do przedszkola!

Europejski Fundusz Społeczny Unia Europejska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Koordynator projektu
Grzegorz Kruszyński
tel. (74) 849-21-34
e-mail: grzegorz@fee.pl

Zobacz stronę internetową projektu

Opis projektu

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat pochodzących z obszarów wiejskich pozbawionych przedszkoli.

Czas realizacji projektu:
01 marca 2007- 31 maja 2008

Uczestnicy projektu:
Projekt skierowany jest przede wszystkim do dzieci zamieszkujących lubuskie obszary wiejskie, w wieku 3-5 lat, o utrudnionym dostępie do edukacji przedszkolnej, które będą uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych w Przedszkolach. Wsparcie kierowane jest również do małych wiejskich społeczności, które chcą utworzyć Przedszkola prowadzone przez istniejące lub nowopowstałe stowarzyszenia z zaangażowaniem rodziców, działające przy szkole samorządowej lub niezależnie w oparciu o sołectwo.

Opis działań projektu:
Proponowany przez Fundację rodzaj wsparcia w ramach projektu to:
-Przeznaczenie około 20 000 zł na potrzeby wyposażenia placówki alternatywnego ośrodka wychowania przedszkolnego w niezbędny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Ok. 1/3 tej kwoty jest odgórnie zagospodarowana przez Fundację- jako zestawy pomocy dydaktycznej. Reszta kwoty jest rozdysponowana wedle potrzeb każdej placówki przedszkolnej o czym decyduje zatrudniony w placówce nauczyciel. Środki mogą pokrywać koszty związane z wyposażeniem sal i pomocami dydaktycznymi.
- Fundacja opłaca pensje nauczycieli przez rok w wymiarze 1/2 etatu na umowę o pracę, w kwocie 1750 zł brutto z pochodnymi (ok. 1000 zł netto).
- Nauczyciele zostają przeszkoleni do pracy w placówkach w zakresie metodyki nauczania i pedagogiki pracy w grupach różnowiekowych.
- Fundacja zapewnia dzieciom pomoc psychologa i logopedy według potrzeb danej placówki.
- Fundacja przez pierwszy rok zapewnia placówkom pełne wsparcie merytoryczne i organizacyjne. Przedszkola będą objęte opieką kuratora, który będzie czuwał nad pracą nauczycieli i pełnym wykorzystaniem metod nauczania dzieci, aby zapewnić im optymalny rozwój edukacyjny.

Współpraca