Młodzi Gniewni - wypracowanie nowych i skutecznych metod integracji społecznej młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1

Zobacz stronę internetową projektu

Opis projektu

PARTNERZY

Lider projektu – Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu

Partner – Powiat Wałbrzyski -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Partner – Michael Tiffernus Instytut, Freiburg (Niemcy)

 

CZAS REALIZACJI

- od IV 2012r – XII 2014r

 

MIEJSCE REALIZACJI

- Wałbrzych

 

ODBIORCY

- 12 wychowanków placówek, mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego, uprawnionych do korzystania ze wsparcia PCPR w ramach Programów Usamodzielnienia

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

Zaplanowano realizację projektu w ramach następujących zadań:

 

ZADANIE I

Przygotowanie i przeprowadzenie badań i analiz oraz warsztaty robocze

 

BADANIA JAKOŚCIOWE

Zaplanowano przeprowadzenie 5 rodzajów badań jakościowych:

Badanie 1 – Wychowankowie placówek (B1)

Badanie 2 – Pracownicy placówek (B2)

Badanie 3 – Pracownicy PCPR (B3)

Badanie 4 – Pracodawcy (B4)

Badanie 5 – Szkoły ponadgimnazjalne (B5)

 

WARSZTATY ROBOCZE

Przedmiotem warsztatów będzie szczegółowa analiza raportów cząstkowych, wymiana doświadczeń oraz przygotowanie założeń do opracowania wstępnej wersji produktu finalnego. W warsztatach weźmie udział 15 osób, po 3 osoby z grup: wychowankowie placówek, pracownicy placówek, pracownicy PCPR, pracodawcy oraz szkoły ponadgimnazjalne. Na zakończenie warsztatów powstanie sprawozdanie, które zostanie wykorzystane do opracowania raportu końcowego z badań o szczegółowe zalecenie do wstępnej wersji produktu finalnego.

 

ZADANIE II

Opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego i strategii wdrażania

WSTĘPNY PRODUKT FINALNY

Na podstawie raportów cząstkowych, sprawozdania z warsztatów oraz raportu zbiorczego – końcowego powstanie wstępne wersja produktu finalnego w formie podręcznika zawierającego zestaw skutecznych narzędzi integracji społecznej młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego.

 

ZADANIE III

Testowanie opracowanego produktu

W ramach zadania 2 przeprowadzone będzie testowane opracowanego produktu na 12 osobowej grupie mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, korzystających ze wsparcia PCPR w ramach Programu Usamodzielnienia. Zadanie składa się z dwóch etapów:

 

E1 - Rekrutacja

Celem rekrutacji jest wytypowanie 12 wychowanków placówek, którzy z własnej woli chcą wziąć udział w testowaniu opracowanego produktu. W ramach rekrutacji obędą się spotkania rekrutacyjne w PCPR, prowadzone przez wychowawców w obecności psychologa i doradcy zawodowego.

 

E2 Testowanie

Testowany produkt finalny składa się z 2 części:

 

Cz.1 Opracowanie IPD i PU, szkolenia zawodowe i wsparcie doradcze

W pierwszej części wspólnie PCPR oraz z wychowankami placówek opracowane zostanie 12 IPD, we współpracy z psychologiem i doradcą zawodowym. W ramach IPD zaproponowane będą szkolenia zawodowe oraz kontynuacja edukacji. W przypadku młodzieży uzależnionej od alkoholu, zaproponowana zostanie terapia uzależnień w systemie ambulatoryjnym.

Zaplanowano wsparcie:

- doradztwo zawodowe

- wsparcie psychologiczne

- szkolenia zawodowe wg potrzeb i oczekiwań wychowanków (wg badań B1)

 

Cz.2 Staże zawodowe, wsparcie doradcze – przygotowanie do samodzielności

Po zakończeniu szkoleń zawodowych, 12 wychowanków, zgodnie z IPD i PU będzie miało zaplanowane następujące działania:

 

a/ kontynuacja edukacji

b/ 12 miesięczny staż, zgodnie ze szkoleniem zawodowym

c/ wsparcie doradcy zawodowego i psychologa

d/ 12 miesięczna terapia uzależnień

 

ZADANIE IV

Analiza efektów testowanego produktu

Opracowana zostanie ewaluacja zewnętrzna po zakończeniu testowania – praca zlecona firmie specjalizującej się w ewaluacji produktów finalnych. Wybrana zgodnie z PZP.

 

ZADANIE V

Opracowanie produktu finalnego

Na podstawie analizy efektów testowania opracowany zostanie produkt finalny i przekazany do Sekretariatu Krajowej Sieci Tematycznej celem dokonania walidacji. Produkt finalny będzie opracowany w formie podręcznika zawierającego zestaw skutecznych narzędzi integracji społecznej młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego.

 

ZADANIE VI

Upowszechnienie produktu finalnego

W ramach zad. 5 planowana jest organizacji konferencji upowszechniającej dla 100 przedstawicieli placówek MOS, MOW, PCPR z Dolnego Śląska. Konferencja będzie składała się z 2 części: 1 część wspólna: prezentacja PF, 2 część: w 5 grupach roboczych, konsultacje ze specjalistami biorącymi udział w projekcie. Każdy uczestnik konferencji otrzyma PF w formie drukowanej i na CD. Ponadto opublikowane zostaną 2 artykuły w prasie dolnośląskiej.

 

Współpraca