Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2

Zobacz stronę internetową projektu

Opis projektu

Partnerzy:

- Fundacja Edukacji Europejskiej, Wałbrzych

- Bison Consulting S.A., Wrocław

- Gmina Jedlina Zdrój

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału i sprawności działań organizacji pozarządowych (NGO) działających na terenie powiatów: wałbrzyskiego, kłodzkiego i jeleniogórskiego w zakresie zdolności do realizacji zadań publicznych.

Projekt obejmuje następujące działania:


1)utworzenie i prowadzenie 3 centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych(NGO) działających na terenie powiatów: wałbrzyskieg, kłodzkiego, jeleniogórskiego

2)stworzenie i wdrożenie standardów świadczonych przez centra NGO usług

3)utworzenie 3 planów współpracy pomiędzy każdym z ww. centrów NGO a ośrodkiem wspierania ekonomii społecznej

4)prowadzenie systematycznej działalności badawczo-analitycznej w zakresie potrzeb NGO, w tym potrzeb szkoleniowych i doradczych

5)na bazie otrzymanych wyników z badań przeprowadzenie szkoleń dla NGO z powiatów: wałbrzyskiego, kłodzkiego, jeleniogórskiego zgodnie z ich potrzebami

6)utworzenie 3 inkubatorów obywatelskiej aktywności przy ww. 3 centrach NGO, prowadzenie działań animujących powstawanie nowych inicjatyw obywatelskich i NGO oraz działań na rzecz rozwoju tych podmiotów i sprawowanie pieczy nad nimi, wskazywanie nowych kierunków działań w obszarach uzdrowiskowych i turystycznych walorów regionu.

 W trakcie realizacji projektu wsparciem zostanie objętych 510 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatów: wałbrzyskiego, kłodzkiego, jeleniogórskiego.

Współpraca