zasada konkurencyjności

ZOZK/2/KAIZEN/III/2021 - unieważnienie
29.03.2021

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego nr ZOZK/2/KAIZEN/III/2021 z dnia 23.03.2021 na „Dostawę sprzętu komputerowego do Pracowni Komputerowo – Logistycznej w Zespole Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu”, realizowanego w ramach projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen – rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli”.

 

Zamawiający nieświadomie wprowadził w błąd potencjalnych oferentów w zakresie terminu składania ofert.

W zapytaniu ofertowym w punkcie VI.4.2 wskazano termin składania ofert 02.04.2021 do godz. 24:00, natomiast ogłaszając postępowanie na portalu „Baza Konkurencyjności” błędnie wskazano datę 02.04.2021 do godz. 00:00.

Dodatkowo załącznik nr 2a do SIWZ został skorygowany o pojawiające się pytania podczas ogłoszonego postępowania.

Zapytanie ofertowe zostanie ponownie ogłoszone przez Zamawiającego.

 

Pytania i odpowiedzi, 29.03.2021

Pytanie 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczeni komputerów All i n One, który będzie posiadał jedna złącze HMDI i jedna złącza DiplayPort.

Zdecydowana większość producentów zrezygnowała z montażu dysków SATA.

Zatem aby Wykonawca mógł złożyć ważną ofertę prosimy o dopuszczenie komputera AiO, który będzie posiadał dysk systemowy 256GB SSD i dodatków dysk 512GB SSD.

Aby Wykonawca mógł złożyć ważną ofertę poimy o dopuszczenie powyższych rozwiązań.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie może dopuścić mniejszej ilości zaproponowanych przez Państwa złącz. Należy stosować minimum zawarte w Załączniku nr 2a do SIWZ.

Pytanie i odpowiedź uzupełniająca / doprecyzowująca

Wykonawca nie chce zastosować mniejszej ilości złączy graficznych, ponieważ proponuje rozwiązanie alternatywne i zdecydowanie nowsze niż dwa złącza HDMI.

Wykonawca prosi o dopuszczenie jednego złącza HDMI i cyfrowego złącza Display Port.

Zatem Wykonawca proponuję dokładnie identyczną ilość złączy, ale zdecydowanie nowsze rozwiązanie.

Dodatkowo 2 złącza HDMI out/in wskazuje tylko na jednego producenta firmę DELL.

 

Odpowiedź:

Zamawiający błędnie odczytał pytanie, dlatego dziękujemy za uzupełnienie / doprecyzowanie pytania.

Tak, Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Podczas składania ofert proszę pamiętać o zachowaniu minimum parametrów postawionych w zapytaniu ofertowym.

Upublicznienie pytania i odpowiedzi do ogłoszonego zapytania ofertowego nr ZOZK/2/KAIZEN/III/2021 z dnia 23.03.2021 roku.

Współpraca