zasada konkurencyjności

ZOZK/3/KAIZEN/II/2022 - anulowanie podpisanej umowy dla części 1 - kurs Barmana
05.04.2022

Zamawiający dostrzegł błąd w postaci: błędnej treści załącznika nr 2 do SIWZ (Ankieta dla podmiotów zainteresowanych realizacją kursu „Barmana” w ramach projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen”), dołączonej do zakończonego zapytania ofertowego nr ZOZK/3/KAIZEN/II/2022, co spowodowało nieumyślne wprowadzenie w błąd potencjalnych Oferentów.

Błąd polega na źle sporządzonej treści w tabeli nr 2, która brzmi:

„W przypadku gdy DOKUMENT spełnia co najmniej jeden z powyższych warunków zapisanych w Tab.2 kurs Barmana, może być formą wsparcia przewidzianą dla uczestnika projektu „Wałbrzyska Akademia Kaizen”. Treść powinna brzmieć:

Jeżeli na każde z powyższych pytań z części II listy odpowiedź jest twierdząca, dany dokument można uznać za potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.

Powyższe niedopatrzenie, błąd Zamawiającego powoduje niekwalifikowalność wydatku na kurs Barmana, który nie spełnia wymogów potwierdzenia kwalifikacji dla tego kursu.

W związku z powyższym Zamawiający dokona korekty protokołu wyboru oferty dla zapytania ofertowego nr ZOZK/3/KAIZEN/II/2022 oraz rozwiąże zawartą umowę z Wykonawcą, który zdobył największą liczbę punktów w tej części postępowania. Postępowanie dla części 1 (kurs Barmana) zostanie ponownie ogłoszone.

Załączone dokumenty:

  1. notatka do protokołu 05.04.2022 [336 KB]

Współpraca