zasada konkurencyjności

ZORR/1/13SZKOL/IX/2020 - ogłoszenie
28.09.2020 W ramach ogłoszonego postępowania, otrzymaliśmy kilka pytań, na które odpowiedzieliśmy w dniu dzisiejszym w związku z powyższym informujemy o odpowiedziach. 1. Realizacja szkolenia w trybie stacjonarnym w 3 szkołach podstawowych w Wałbrzychu, które posiadają już wyposażenie z zakresu nauczania eksperymentalnego. Pyt. 1 - Co z zajęciami jeśli pandemia będzie się rozwijać? Jest coraz więcej zakażeń, obostrzeń. Jeśli szkoły przejdą na naukę zdalną jak Państwo wyobrażacie sobie realizację projektu? Odp FEE Fundacja przede wszystkim skupia się na realizacji szkoleń w trybie stacjonarnym. Jeżeli dojdzie do przejścia nauczycieli w pracę zdalną, wówczas będą dwa wyjścia, w zależności od etapu realizacji projektu: •    albo realizacja szkolenia zostanie przesunięta w czasie i dokończymy po zakończeniu zamknięcia placówek, •    albo realizacja szkolenia zostanie dokończona w trybie online. Opcja została przez nas sprawdzona przed ogłoszonym rozeznaniem rynku i jest możliwa do realizacji. 2. Proponowane dni i godziny zajęć: środa i czwartek od 12.00 -15.30, 4 godziny/ dzień x 6 dni = 24 godziny (dydaktyczne). Do ustalenia po podpisaniu umowy  z Wykonawcą. Pyt. 2 - Czy to są sztywne daty i godziny? Większość trenerów ma też inne zobowiązania, część uczy w szkołach i te godziny są dość słabo dopasowane do realizacji takiego projektu. Przeliczając zajęcia tylko w środy i czwartki szkolenie musiałoby trwać 10 tygodni, to bardzo długo. Odp. FEE Termin szkolenia został ustalony na podstawie harmonogramów pracy szkół podstawowych i ich nauczycieli. Okres (październik – grudzień 2020) jak i godziny i dni tygodnia, są okresem sztywnym pod kątem realizacji szkolenia. Pyt 3 - Zapewnienie materiałów szkoleniowych w cenie szkolenia, - jakie to są materiały szkoleniowe? Nie doprecyzowaliście Państwo tego a przy każdym projekcie mogą być inne materiały. Kolejna rzecz to zaświadczenia – po czyjej są stronie ? Po naszej czy po Państwa? Kto zapewnia katering? Państwo czy my? – to jest dość istotne przy wycenie szkolenia Odp. FEE Zapewnienie materiałów szkoleniowych jak i wystawienie Zaświadczeń po stronie Wykonawcy. Materiały wynikają ze złożonej oferty Wykonawcy. Catering zapewniony będzie przez Zamawiającego.   Zapraszamy do skałdania ofert na ogłoszone w dniu dzisiejszym rozeznanie rynku na: przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia dla 39 nauczycieli szkół podstawowych w Wałbrzychu w ramach realizowanego projektu „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu” w zakresie nauczania metodą eksperymentu. Więcej szczegółów o ogłoszeniu w załącznikach wiadomości.
Zapytanie Ofertowe nr ZOZK/5/WPAP/IX/2020 - ogłoszenie
24.09.2020 Pytania i odpowiedzi; W dniu wczorajszym otrzymaliśmy pytanie odnośnie zmiany warunków umowy z 1.    Za przekroczenie terminu realizacji określonego w § 3 ust. 2 Sprzedawca zapłaci 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 2.    Za pełne lub częściowe odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. 3.    Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za pełne lub częściowe odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. 4.    W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w pkt. 1-3 nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 5.    Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy i przyjmują, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie tj. za przekroczenie terminu wykonania obowiązków także w przypadku, gdy jest ono następstwem okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. Zamawiający domagając się zapłaty kary lub odszkodowania nie jest zobowiązany do wykazania winy Wykonawcy. Sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności za opóźnienie jedynie wykazując, że wyłącznym powodem przekroczenia terminu było zawinione działanie lub zaniechanie Zamawiającego. na 1.    Za przekroczenie terminu realizacji określonego w § 3 ust. 2 Sprzedawca zapłaci 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. 2.    Za pełne lub częściowe odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, zapłaci on Zamawiającemu 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. 3.    Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za pełne lub częściowe odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1. 4.    W sytuacji, gdy kary umowne, przewidziane w pkt. 1-3 nie pokrywają szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. Oraz usunięcie pkt 5§5. Odpowiedz Zamawiającego; Niestety nie możemy przychylić się do Państwa prośby o zmianę procentów kar umowy na mniejsze, wskazanych we wzorze umowy będących jednym z załączników w ogłoszonym postępowaniu, ponieważ ogłaszając postępowanie zależy nam na składaniu ofert przez firmy, które w momencie składania oferty nie przewidują, iż będą musiały składać rezygnacje z dostarczenia produktów po ewentualnym wygraniu postępowania. Tego rodzaju zakupy/postępowania u Zamawiającego, służą głównie do wyposażenia przedszkoli, które często prowadzimy tylko przez okres kilkunastu miesięcy (ok 12 miesięcy), więc ze strony Zamawiającego jest to krótki okres, aby wyposażyć wszystkie grupy przedszkolne (często od 4 do 8 grup), o podstawowy sprzęt/wyposażenie, niezbędne do nauki i wyposażenia edukacyjnych Sal przedszkolnych. Dlatego Fundacji zależy na tym, żeby Oferenci przystępujący do postępowania mieli świadomość, że nam zależy na zrealizowaniu ogłaszanych postępowań, a nie na ewentualnych wahaniach się Oferentów, a w konsekwencji uciekaniu od odpowiedzialności przez Wykonawców. Dodatkowo pragniemy podkreśli, że Fundacja w każdym ogłaszanym przez siebie postępowaniu stosuje te same kary umowne w tej samej proporcji do ogłoszonego postępowania i nigdy nie miała zgłoszeń od Wykonawców, że kary są rażąco za wysokie.   Szanowni Państwo, Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu ogłasza nabór na: zakup, dostawę wraz z montażem 6 sztuk zestawów podłóg interaktywnych wraz z pakietem  edukacyjnym dla dzieci w wieku przedszkolnym, dla 6 grup przedszkolnych w Wałbrzychu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ) w ramach realizowanego projektu "Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka". Miejsce dostarczenia podłóg interaktywnych oraz montażu: 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Limanowskiego 12 w Wałbrzychu. 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu. Szczegóły ogłoszenia w załącznikach wiadomości.

Współpraca