Fundacja Edukacji Europejskiej

zasada konkurencyjności

UWAGA AKTUALIZACJA ZK/2/WPAP/VII/2020 - ogłoszenie
24.07.2020 UWAGA! Zakres aktualizacji zapytania ofertowego: W części VI.4.2) Termin składania ofert skorygowano omyłkę pisarką w zakresie miesiąca składania ofert na 03.08.2020r. oraz miesiąca wyboru ofert na 07.08.2020r. Ze względu na zmieszczenie ogłoszenia oraz jego aktualizację w dniu 24.07.2020 nie zostanie przesunięty termin składania ofert. Zakres aktualizacji formularza ofertowego: Skorygowano punkt 13, podpunkt b) w zakresie numeru załącznika wzoru umowy, na 7. Dokonana zmiana nie ma wpływu na warunki udziału w postępowaniu w związku z powyższym nie będzie wydłużony termin składania ofert.     Zapraszamy do składania ofert na zakup i dostawę 6 kompletów artykułów plastycznych dla 150 dzieci w 2 przedszkolach w Wałbrzychu w ramach projektu "Wałbrzyskie Przedszkolaki - Akademia Przedszkolaka". Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa 6 kompletów artykułów plastycznych dla 150 dzieci w 2 przedszkolach w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 12 i przy ul. Dunikowskiego 39, niezbędne do otworzenia i prowadzenia działalności Edukacji Przedszkolnej w Placówkach Publicznych. Wykonawca realizujący dostawę zobowiązany będzie do dostawy elementów zamówienia w budynkach przedszkolnych, w których otwierane są nowe grupy pod adres: Wałbrzych, ul. Limanowskiego 12 w terminie do 24.08.2020 roku, Wałbrzych, ul. Dunikowskiego 39 w terminie do 24.08.2020 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem ilościowym i jakościowym jak również warunki techniczne wykonania przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ. Dopuszcza się 20% tolerancję (+ lub -) w zakresie parametrów gabarytowych wszystkich produktów lub zestawu produktów przedstawionych w załączniku nr. 2.

Współpraca