Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 – wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu – FEDS 08.01

Loga: Funduszy Europejskich, barwy RP, dofinansowano ze środków UE, Dolny Śląsk

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich,  w ramach programu

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

FEDS – Działanie 08.01 – Dostęp do edukacji

Wartość projektu: 2 563 833,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 048 833,00 zł

Koordynator
Bożena Sawicka
e-mail: bozena@fee.org.pl

Opis projektu

CZAS REALIZACJI:
I’24 – VI’26 (30 m-cy)

OBSZAR REALIZACJI:
Wałbrzych

GRUPA DOCELOWA:
224 osoby, w tym:
– 200 uczniów z 4 zespołów szkół zawodowych w W-chu
– 24 nauczycieli i instruktorów zawodu z ww. szkół

WYBRANE PROBLEMY, na które odpowiada projekt – zgodnie z diagnozą:
– uczniowie – słabe wyniki w nauce, częste rezygnacje z nauki, słabe umiejętności zawodowe
(informacja od pracodawców),
– uczniowie – brak zainteresowania zdobywaniem dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, niski poziom motywacji, częste objawy wypalenia edukacyjnego, depresji i niskiego poczucia własnej wartości (diagnoza)
– nauczyciele – potrzeba podniesienia umiejętności i kwalifikacji zawodowych np. dostosowanie do potrzeb rynku pracy, brak środków finansowych w placówkach i organach prowadzących na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry szkół.

CEL PROJEKTU
Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 4
zespołów szkół w Wałbrzychu, poprzez działania edukacyjne, szkoleniowe i doradcze oraz wsparcie doskonalenia zawodowego pracowników ww. szkół, poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych w okresie od I 2024 do VI 2026.

W projekcie wezmą udział uczniowie i nauczyciele z 4 zespołów szkół zawodowych w Wałbrzychu.

CELE SZCZEGÓŁOWE to m.in.:
– uzyskanie dodatkowej wiedzy w zakresie zrozumienia środowiska pracy oraz wyboru dalszej edukacji i/lub zatrudnienia przez 200 uczniów – udział w doradztwie edukacyjno – zawodowym (zadanie 2),
– uzyskanie dodatkowych umiejętności i kompetencji zawodowych przez 100 uczniów – udział w zajęciach pozalekcyjnych (zadanie 3)
– uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez 100 uczniów – udział w
szkoleniach/kursach zawodowych (zadanie 4)
– zdobycie nowych umiejętności praktycznych przez 100 uczniów – udział w stażach uczniowskich (zadanie 5)
– uzysk. nowych umiejętności i kompetencji przez 24 pracowników szkół – udział w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych (zadanie 6)
– wzrost odporności psychicznej uczniów, umiejętności rozpoznawania emocji, radzenia sobie ze złością, umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej – udział w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym (zadanie 7) i treningach umiejętności (zadanie 8)
– wzrost popularności edukacji ekologicznej i postaw proekologicznych u 100 uczniów – udział w edukacji ekologicznej (zadanie 9)
– wzrost popularności edukacji STEM/STEAM u 100 uczniów – udział w pracy projektowej metodą STEM/STEAM (zadanie 10)

ZAPLANOWANE ZADANIA:

Z1 – Wyposażenie i/lub doposażenie szkół i placówek oświaty w pomoce dydaktyczne
Z2 – Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów
Z3 – Zajęcia pozalekcyjne: umiejętności kluczowe + TIK,
Z4 – Kursy, szkolenia zawodowe dla uczniów
Z5 – Staże uczniowskie dla uczniów
Z6 – Kursy, szkolenia, studia podyplomowe dla prac. szkół
Z7 – Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne dla uczniów
Z8 – Treningi umiejętności dla uczniów: komunikacja, odporność, rezyliencja, coaching
Z9 – Edukacja ekologiczna
Z10 – Edukacja STEM/STEAM

Aktualności

Harmonogram

Dokumenty

Promocja projektu

Rekrutacja

Wzory dokumentów rekrutacyjnych