O Fundacji

Fundacja Edukacji Europejskiej została zarejestrowana w KRS pod numerem 0000117278 10 czerwca 2002 roku. Fundacja jest instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu pod numerem 2.02/00045/2007. W 2011 roku Fundacja rozpoczęła współpracę z Wałbrzyską Fabryką Toyoty i od tego czasu jest podmiotem zarządzającym Funduszem Toyoty. Od 2014 roku Fundacja działa zgodnie ze standardami Filozofii Kaizen z wykorzystaniem audytu wewnętrznego. Szkolenia, doradztwo oraz coaching realizowane są z wykorzystaniem narzędzi Lean Office.

Fundacja Edukacji Europejskiej specjalizuje się w:

realizacji projektów przedszkolnych oraz żłobkowych, realizacji szkoleń zawodowych, językowych oraz samorozwoju osobistego, realizacji doradztwa zawodowego oraz wsparcia coachingowi, realizacji doradztwa biznesowego dla podmiotów ekonomii społecznej, realizacji wsparcia kompleksowego dla osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Wszyscy specjaliści współpracujący z Fundacją posiadają kierunkowe wykształcenie oraz wieloletnią praktykę zawodową w danym obszarze. Dzięki temu Fundacja Edukacji Europejskiej zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Zgodnie ze statutem Celem Fundacji Edukacji Europejskiej jest prowadzenie działalności w następujących obszarach społecznie użytecznych na obszarze Polski i w ramach współpracy międzynarodowej:

Oświata:

prowadzenie działalności wspierającej rozwój oświaty w formie projektowania, wprowadzania i popierania innowacji programowych w zakresie edukacji: Ekonomicznej, Komputerowej, Ekologicznej, Zdrowia, Europejskiej, Językowej, Kulturalnej Dziedzictwa kulturowego, Zrównoważonego rozwoju, Turystycznej, Przedsiębiorczości, Spółdzielczości, Samorządności. pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażania, remontów i innych prac wspierających rozwój placówek oświatowych, doskonalenia zawodowe nauczycieli poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą, popieranie badań naukowych, których celem jest rozwój oświaty, organizacja i prowadzenie szkół i placówek oświatowych niepublicznych.

Służba zdrowia:

prowadzenie działalności wspierającej rozwój służby zdrowia w formie projektowania, wprowadzania i popierania innowacji w zakresie organizacji i zarządzania placówkami służby zdrowia, pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażania, remontów i innych prac wspierających rozwój placówek służby zdrowia, doskonalenie zawodowe pracowników służby zdrowia poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą,

Osoby niepełnosprawne:

prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek wspomagających integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem w formie projektowania, wprowadzania i popierania innowacji programowych w tym zakresie, pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażania, remontów i innych prac wspierających rozwój placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych, doskonalenie zawodowe pracowników ośrodków dla osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą, popieranie badań naukowych, których celem jest rozwój pomocy dla osób niepełnosprawnych, organizacja i prowadzenie placówek wspierających integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, wspieranie rzeczowo – finansowe tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

Bezrobocie:

prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek działających na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez projektowanie, wprowadzanie i popieranie innowacji programowych w tym zakresie, pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac wspierających rozwój placówek działających na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia, doskonalenie zawodowe osób bezrobotnych oraz pracowników organizacji działających na rzecz zwalczania bezrobocia poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą, projektowanie, wprowadzanie i pomoc finansowa na rzecz przedsięwzięć aktywizujących bezrobotnych oraz środowiska szczególnie zagrożone skutkami bezrobocia np.: obszary wiejskie.

Społeczeństwo obywatelskie:

prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek działających na rzecz rozwoju samorządności, demokracji; krzewienia idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez projektowanie, wprowadzanie i popieranie innowacji programowych w tym zakresie, pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac wspierających rozwój placówek działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, doskonalenie zawodowe pracowników organizacji pozarządowych i samorządowych, działających na rzecz rozwoju samorządności i społeczeństwa obywatelskiego

Misja

Fundacja Edukacji Europejskiej istnieje po to aby umożliwiać zdobywanie wiedzy i umiejętności ludziom, wspierając ich tym samym w samorozwoju osobistym oraz zawodowym. Fundacja realizuje swoją misję udzielając wsparcia osobowego i rzeczowego dostosowanego do specyficznych potrzeb odbiorców, wykorzystując do tego zewnętrzne źródła finansowania.

Statut

Celem Fundacji Edukacji Europejskiej jest prowadzenie działalności w następujących obszarach społecznie użytecznych na obszarze Polski i w ramach współpracy międzynarodowej:

Oświata:

prowadzenie działalności wspierającej rozwój oświaty w formie projektowania, wprowadzania i popierania innowacji programowych w zakresie edukacji:
Ekonomicznej,
Komputerowej,
Ekologicznej,
Zdrowia,
Europejskiej,
Językowej,
Kulturalnej
Dziedzictwa kulturowego,
Zrównoważonego rozwoju,
Turystycznej,
Przedsiębiorczości,
Spółdzielczości,
Samorządności.
pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażania, remontów i innych prac wspierających rozwój placówek oświatowych, doskonalenia zawodowe nauczycieli poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą,
popieranie badań naukowych, których celem jest rozwój oświaty,
organizacja i prowadzenie szkół i placówek oświatowych niepublicznych.

Służba zdrowia:

prowadzenie działalności wspierającej rozwój służby zdrowia w formie projektowania, wprowadzania i popierania innowacji w zakresie organizacji i zarządzania placówkami służby zdrowia, pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażania, remontów i innych prac wspierających rozwój placówek służby zdrowia, doskonalenie zawodowe pracowników służby zdrowia poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą,

Osoby niepełnosprawne:

prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek wspomagających integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem w formie projektowania, wporwadzania i popierania innowacji programowych w tym zakresie, pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażania, remontów i innych prac wspierajacych rozwój placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych, doskonalenie zawodowe pracowników ośrodków dla osób niepełnosprawnych poprzez rpowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą, popieranie badań naukowych, których celem jest rozwój pomocy dla osób niepełnosprawnych, organizacja i prowadzenie placówek wspierających integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, wspieranie rzeczowo – finansowe tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

Bezrobocie:

prowadzenie działalności wspierającej rozwój organizacji i placówek działających na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia poprzez projektowanie, wprowadzanie i popieranie innowacji programowych w tym zakresie, pomoc rzeczowa i finansowa w zakresie wyposażenia, remontów i innych prac wspierających rozwój placówek działajacych na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia, doskonalenie zawodowe osób bezrobotnych oraz pracowników organizacji działających na rzecz zwalczania bezrobocia poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i wymiany doświadczeń z innymi ośrodkami w kraju i za granicą,
projektowanie, wprowadzanie i pomoc finansowa na rzecz przedsięwzięć aktywizujących bezrobotnych oraz środowiska szczególnie zagrożone skutkami bezrobocia np.: obszary wiejskie.

Zespół

Mariola Kruszyńska

Prezes Zarządu, koordynator projektów unijnych, audytor, trener przedsiębiorczości, doradca biznesowy, coach

Mariola Kruszyńska jest Prezesem Zarządu od 2004 roku, wspiera audyt wewnętrzny i koordynuje przedsięwzięcia Lean Office oraz Kaizen.

Doświadczenie w zakresie zarządzania podmiotami gospodarczymi oraz podmiotami ekonomii społecznej. Pracuje jako doradca oraz szkoleniowiec w obszarze: zarządzania strategicznego, zarządzania finansami, zakładania podmiotów gospodarczych i podmiotów ekonomii społecznej, doskonalenia procesów i ciągłego doskonalenia. Niezależny doradca i wdrożeniowiec w zakresie Lean Office w NGO oraz filozofii Kaizen w usługach. Specjalista w zakresie wsparcia dla osób uzależnionych oraz młodziezy po ośrodkach wychowawczych Doświadczenie związane z pracą w Ośrodku Wychowawczym w Wałbrzychu oraz w Przychodni Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień ANIMA w Wałbrzychu. Na co dzień propaguje społeczną odpowiedzialność biznesu oraz etykę w biznesie.

Grzegorz Kruszyński

Wiceprezes zarządu

Ponad 25 lat doświadczeń zawodowych w sektorze NGO: zarządzanie organizacjami pozarządowymi, planowanie, opracowywanie i rozliczanie wniosków, tworzenie partnerstw lokalnych. Główne obszary zainteresowań projektowych: edukacja, wsparcie dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym: młodzież, osoby uzależnione, osoby z niepełnosprawnościami. Kwalifikacje przydatne w codziennej pracy to m.in. : coaching, doradztwo zawodowe, terapia uzależnień, psychotraumatologia, terapia grupowa dzieci i młodzieży.

Bożena Sawicka

Starszy specjalista ds. projektów

Szkolenia: Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących zespołem, Radzenie sobie ze stresem jako jedna z metod zapobiegania wypaleniu zawodowemu, Zarządzanie sobą w czasie, Wdrożenie ochrony danych w przedsiębiorstwie, Skuteczne rozwiązywanie problemów metodą 8D, Wprowadzanie i weryfikacja danych z uwzględnieniem najnowszych zmian, wytycznych i terminów przekazywania danych po 1 stycznia 2015r, Tworzenie projektów edukacyjnych POKL w ramach poddziałania 9.1.2, Dokumentowanie, realizacja i monitoring projektów edukacyjnych POKL, Projekty unijne – kluczowe aspekty ich finansowego i księgowego rozliczenia            

Doświadczenie: Posiadam kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu i rozliczaniu projektów unijnych. Organizacja konferencji i imprez okolicznościowych. Umiejętność prowadzenia rekrutacji. Przygotowanie oraz analiza ewaluacji. Animacja czasu wolnego. Posiadam dokument umożliwiający prowadzenie wstępnego szkolenia z zakresu BHP oraz prowadzenie instruktażu stanowiskowego. 

Hobby: Zwiedzanie Polski, odkrywanie nieznanych miejsc.

Łukasz Hoppe

Specjalista ds. projektów

Trener, coach, doradca zawodowy. Absolwent Wydziału Artystycznego Akademii Humanistyczo-Ekonomicznej w Łodzi

Od 2006 roku aktywny działacz III sektora. Autor, koordynator lub realizator ponad 50 projektów dofinansowanych z krajowych, unijnych i międzynarodowych źródeł. Doświadczenia zdobywał podczas przygotowania i realizacji lub współpracy w ramach projektów finansowanych ze środków EFS SPO RZL, EFS SPO, POKL, PEFRON, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, MGiP, Fundacji PZU, UKIE, POPT – Ministerstwa Gospodarki i Pracy, PARP, FIO, Programu „MŁODZIEŻ” Komisji Europejskiej, NBP, MPiPS, Ministerstwa Środowiska, LLP – Leonardo da Vinci, ERASMUS+, RPO oraz otwartych konkursów ofert opartych na rozporządzeniu Ministra na szczeblach lokalnych i wojewódzkich. Trener, doradca, coach, facylitator procesów grupowych, Przewodniczący Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu na lata 2020-2023 oraz 2023-2026.

W wolnym czasie: Rodzina, góry, grafika, Indie, młodzież, podróże

Kontakt

Fundacja Edukacji Europejskiej

ul. Dmowskiego 2/4
58-300 Wałbrzych
Województwo Dolnośląskie

Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach: 10.00 – 14.00

tel. +48 74 849 21 33
fax +48 74 664 04 02
e-mail: sekretariat@fee.org.pl

Prezes zarządu

Mariola Kruszyńska
e-mail: mariola@fee.org.pl

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Kruszyński
e-mail: grzegorz@fee.org.pl

Dział Realizacji Projektów

tel. +48 849-21-33

Bożena Sawicka

e-mail: bozena@fee.org.pl

Łukasz Hoppe

e-mail: lukasz@fee.org.pl