Wałbrzyskie Licea – transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu – FEDS 09.03

Loga: Funduszy Europejskich, barwy RP, dofinansowano ze środków UE, Dolny Śląsk

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich,  w ramach programu

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

FEDS.09.03 Transformacja w edukacji

Wartość projektu: 2 330 406,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 855 406,00 zł

Koordynator
Łukasz Hoppe
tel. +48 600 385 690
e-mail: lukasz@fee.org.pl

Opis projektu

Opis projektu

CZAS REALIZACJI:
I’24 – VI’26 (30 m-cy)

OBSZAR REALIZACJI:
– Miasto Wałbrzych
– powiat wałbrzyski

GRUPA DOCELOWA:
420 osoby, w tym:
– 400 uczniów z 4 liceów: I LO, II LO, III LO i IV LO w Wałbrzychu
– 20 nauczycieli i pracowników szkół

WYBRANE PROBLEMY, na które odpowiada projekt – zgodnie z diagnozą
– uczniowie – słabe wyniki w nauce, częste rezygnacje z nauki, słabe kompetencje kluczowe,
– uczniowie – brak zainteresowania zdobywaniem dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, niski poziom motywacji, częste objawy wypalenia edukacyjnego, depresji i niskiego poczucia własnej wartości (diagnoza)
– nauczyciele – potrzeba podniesienia umiejętności i kwalifikacji np. dostosowanie do potrzeb
nowoczesnej edukacji i rynku pracy, brak środków finansowych w placówkach i organach prowadzących na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry szkół.

 

CEL PROJEKTU
Umożliwienie ludności zamieszkującej powiat wałbrzyski i miasto Wałbrzych łagodzenia wpływających na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie (FST)
Ww. cel zostanie osiągnięty poprzez wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego dla 400 uczniów z 4 liceów ogólnokształcących, poprzez działania edukacyjne, szkoleniowe i doradcze oraz wsparcie doskonalenia zawodowego pracowników ww. szkół, poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych w okresie od I 2024 do VI 2026.

CELE SZCZEGÓŁOWE I REZULTATY PROJEKTU to m.in.:
– wyposażenie 4 szkół w Wałbrzychu w nowe pracownie
– uzyskanie dodatkowej wiedzy w zakresie zrozumienia środowiska pracy oraz wyboru dalszej edukacji i/lub zatrudnienia przez 400 uczniów (zadanie 2),
– wzrost wybranych kompetencji kluczowych u 400 uczniów – udział w zajęciach pozalekcyjnych (zadanie 3)
– uzysk. nowych umiejętności i kompetencji przez 16 pracowników szkół – udział w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych (zadanie 4)
– wzrost odporności psychicznej uczniów, umiejętności rozpoznawania emocji, radzenia sobie ze złością, umiejętności funkcjonowania grupie rówieśniczej – udział w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym (zadanie 5) i treningach umiejętności (zadanie 6)
– wzrost popularności edukacji ekologicznej i postaw proekologicznych u 100 uczniów – udział w edukacji ekologicznej (zadanie 7)
– wzrost popularności edukacji STEM/STEAM u 100 uczniów – udział w pracy projektowej STEM/STEAM (zadanie 8)

ZAPLANOWANE ZADANIA i DZIAŁANIA:
Z1 – Zakup wyposażenia dla 4 liceów ogólnokształcących
Z2 – Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów
Z3 – Zajęcia pozalekcyjne: umiejętności kluczowe + TIK,
Z4 – Kursy, szkolenia, studia podyplomowe dla prac. szkół
Z5 – Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne dla uczniów
Z6 – Treningi umiejętności dla uczniów: komunikacja, odporność, rezyliencja, coaching (wyjazdowe zajęcia dla młodzieży)
Z7 – Edukacja ekologiczna (zajęcia dodatkowe dla uczniów)
Z8 – Edukacja STEM/STEAM (zajęcia dodatkowe dla uczniów)

Aktualności

Harmonogram

Rekrutacja

Rusza rekrutacja w liceach

17.04.2024

Rozpoczynamy rekrutację uczestników. Szczegółowe warunki udziału w projekcie znajdują się w regulaminie, który stanowi załącznik.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte licea ogólnokształcące, podległe Gminie Wałbrzych, tj.;

 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu (szacunkowo 100 osób w podziale na 70%K/30%M)
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu (szacunkowo 100 osób w podziale na 56%K/46%M)
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu (szacunkowo 100 osób w podziale na 70%K/30%M)
 • IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu (szacunkowo 100 osób w podziale na 48%K/52%M)

W projekcie zaplanowano wsparcie dla 400 uczniów (ok. 60% kobiet, ok. 40% mężczyzn),
w formie:

 • doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • zajęć pozalekcyjnych (umiejętności kluczowe i TIK),
 • poradnictwa psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów,
 • wyjazdowych Treningów umiejętności: komunikacja, odporność, rezyliencja, coaching,
 • edukacji ekologicznej,
 • edukacja STEM/STEAM.

Osoby wyznaczone do kontaktu w szkołach jak i w siedzibach realizatorów projektu:

  1. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu, Koordynator: Marcin Olkowski, e- mail: sekretariat@1lo.walbrzych.pl, 74 84 23 683
  2. II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu, Koordynator: Beata Trzcińska, e- mail: zs2@civ.pl, tel. 74 84 23 592  35
  3. III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu, Koordynator: Katarzyna Danych, e- mail: sekretariat@3lo.walbrzych.pl, tel. 74 84 24 263
  4. IV liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu, Koordynator Jacek Heiler, e- mail: jacekheiler@4lo.walbrzych.pl, tel. 74 664 88 80, 74 664 88 81, 74 664 88 82 wew. 32
  5. Biuro Edukacji i Spraw Społecznych, Referat Edukacji i Wychowania w Gminie Wałbrzych – Miasto na prawach Powiatu –  koordynator Katarzyna Byra, e-mail: byra@um.walbrzych.pl, tel. 74 66 55 311
  6. Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu – Koordynator, Łukasz Hoppe, e-mail: lukasz@fee.org.pl, tel. 600 385 690.
Wzory dokumentów rekrutacyjnych

Dokumenty

Promocja Projektu