Wałbrzyski Inkubator Zawodowy 2 – transformacja w edukacji zawodowej w Wałbrzychu – FEDS 09.03

Loga: Funduszy Europejskich, barwy RP, dofinansowano ze środków UE, Dolny Śląsk

Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich,  w ramach programu

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

FEDS.09.03 Transformacja w edukacji

Wartość projektu: 2 814 142,00 zł

Kwota dofinansowania: 2 245 080,00 zł

Opis projektu

CZAS REALIZACJI:
I’24 – VI’26 (30 m-cy)

OBSZAR REALIZACJI:
– Miasto Wałbrzych
– powiat wałbrzyski

GRUPA DOCELOWA:
224 osoby, w tym:
– 200 uczniów z 3 zespołów szkół w W-chu, w tym: Zespół Szkół nr 5 (technikum i szkoła branżowa I stopnia) Zespół Szkół nr 7 (t i sb), Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” (t i sb),
– 24 nauczycieli i instruktorów zawodu z ww. szkół

WYBRANE PROBLEMY, na które odpowiada projekt – zgodnie z diagnozą
– uczniowie – słabe wyniki w nauce, częste rezygnacje z nauki, słabe umiejętności zawodowe (informacja od pracodawców),
– uczniowie – brak zainteresowania zdobywaniem dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, niski poziom motywacji, częste objawy wypalenia edukacyjnego, depresji i niskiego poczucia własnej wartości (diagnoza)
– nauczyciele – potrzeba podniesienia umiejętności i kwalifikacji zawodowych np. dostosowanie do potrzeb rynku pracy, brak środków finansowych w placówkach i organach prowadzących na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry szkół.

CEL PROJEKTU
Umożliwienie ludności zamieszkującej powiat wałbrzyski i miasto Wałbrzych łagodzenia wpływających na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie (FST)
Ww. cel zostanie osiągnięty poprzez m.in. wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia zawodowego dla 200 uczniów z 3 zespołów szkół w Wałbrzychu, poprzez działania edukacyjne, szkoleniowe i doradcze oraz wsparcie doskonalenia zawodowego pracowników ww. szkół, poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych w okresie od I 2024 do VI 2026.

CELE SZCZEGÓŁOWE to m.in.:
– uzyskanie dodatkowej wiedzy w zakresie zrozumienia środowiska pracy oraz wyboru dalszej edukacji i/lub zatrudnienia (200 uczniów),
– uzyskanie dodatkowych umiejętności zawodowych przez 100 uczniów – udział w zajęciach pozalekcyjnych (zadanie 3)
– uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych przez 80 uczniów – udział w kursach kwalifikacyjnych (zadanie 4)
– zdobycie nowych umiejętności praktycznych przez 100 uczniów – udział w stażach/praktykach zaw. (zadanie 5)
– uzysk. nowych umiejętności i kompetencji przez 20 pracowników szkół – udział w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych (zadanie 6)
– wzrost odporności psychicznej uczniów, umiejętności rozpoznawania emocji, radzenia sobie ze złością, umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej – udział w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym (zadanie 7) i treningach umiejętności (zadanie 8)
– wzrost popularności edukacji ekologicznej i postaw proekologicznych u 100 uczniów – udział w edukacji ekologicznej (zadanie 9)
– wzrost popularności edukacji STEM/STEAM u 100 uczniów – udział w pracy projektowej STEM/STEAM (zadanie 10)

ZAPLANOWANE ZADANIA:
Z1 – Zakup wyposażenia dla 3 zespołów szkół zawodowych
Z2 – Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów
Z3 – Zajęcia pozalekcyjne: umiejętności kluczowe + TIK,
Z4 – Kursy, szkolenia zawodowe dla uczniów
Z5 – Staże uczniowskie/zawodowe dla uczniów
Z6 – Kursy, szkolenia, studia podyplomowe dla prac. szkół
Z7 – Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne dla uczniów
Z8 – Treningi umiejętności dla uczniów: komunikacja, odporność, rezyliencja, coaching
Z9 – Edukacja ekologiczna
Z10 – Edukacja STEM/STEAM

Aktualności

Harmonogram

Rekrutacja

Rozpoczynamy rekrutację w szkołach zawodowych

17.04.2024

Rozpoczynamy rekrutację uczestników. Szczegółowe warunki udziału w projekcie znajdują się w regulaminie, który stanowi załącznik.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte szkoły zawodowe, podległe Gminie Wałbrzych, tj.;

 • Zespół Szkół nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu (ul. Ogrodowa 2a) – liczba zaplanowanych miejsc w projekcie 70 osób (w podziale na 30% kobiet i 70% mężczyzn);
 • Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu (ul. Kłodzka 29) – liczba zaplanowanych miejsc w projekcie 70 osób (w podziale na 70% kobiet i 30% mężczyzn);
 • Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” w Wałbrzychu (Al. Wyzwolenia 5) – liczba zaplanowanych miejsc w projekcie 60 osób (w podziale 20% kobiet i 80% mężczyzn).

W projekcie

zaplanowano wsparcie dla 200 uczniów (ok. 40% kobiet, ok. 60% mężczyzn),
w formie:

 • doradztwa edukacyjno – zawodowego
 • zajęć pozalekcyjnych
 • szkoleń/ kursów zawodowych
 • staży uczniowskich/zawodowych
 • poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego
 • wyjazdowych treningów umiejętności

Osoby wyznaczone do kontaktu w szkołach jak i w siedzibach realizatorów projektu:

 1. Zespół Szkół nr 5 – Koordynator, Paweł Farmas, e-mail: pawel@zs5.mail.pl, tel. 74 846 74 74
 2. Zespół Szkół nr 7 – Koordynator, Magdalena Tomaszewska, e-mail: pedagog@zs7.walbrzych.pl, tel. 74 84 236 07
 3. Zespół Szkół Politechnicznych „ENERGETYK” – Koordynator, Marta Kiersnowska, e-mail: kiersnowska@energetyk.walbrzych.pl, tel. 74 842 35 65
 4. Biuro Edukacji i Spraw Społecznych w Gminie Wałbrzych – Miasto na prawach Powiatu – koordynator Ewelina Kantorska, e-mail: kantorska@um.walbrzych.pl, tel. 74 66 55 312
 5. Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu – Koordynator, Bożena Sawicka, e-mail: bozena@fee.org.pl, tel. 606 513 642.
Wzory dokumentów rekrutacyjnych

Dokumenty

Promocja Projektu